SMART ADAPTIVE BLAZER
รางวัลรองชนะเลิศ
SMART ADAPTIVE BLAZER
ผลงานประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement)
กลุ่ม : นักเรียน นิสิต นักศึกษา

โดย

  1. นางสาวคอรีเยาะห์ เปาะอิแต
  2. นางสาวจารุวรรณ บุตระ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900

รายละเอียดผลงาน

สรุปที่มา / แนวคิดของผลงาน
ในปัจจุบันสังคมไทยมีประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นพบว่ามีผู้สูงอายุจานวนไม่น้อยที่ประสบกับปัญหาในการสวมใส่เสื้อผ้า เนื่องจากมีข้อจากัดทางร่างกาย ซึ่งอาการไหล่ติดเป็นหนึ่งในข้อจากัดทางร่างกายที่พบในผู้สูงอายุ ภาวะข้อไหล่ติดยึด อาการนี้มักเกิดกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ด้วยเหตุผลดังกล่าวทาให้ผู้ที่มีอาการไหล่ติดเกิดความยากลาบากในการสวมใส่เสื้อผ้า โดยลักษณะเสื้อผ้าที่เป็นปัญหาต่อผู้ที่มีอาการไหล่ติด คือ การสวมใส่เสื้อผ้าที่มีลักษณะที่ต้องยกแขนขึ้นสูงเพื่อสวมใส่ทางศีรษะ ดังนั้น ผู้จัดทาจึงสนใจที่จะออกแบบเสื้อผ้าดัดแปลงสาหรับสตรีสูงอายุที่มีอาการไหล่ติด เพื่อให้พวกเขาสามารถสวมใส่เสื้อผ้าได้ง่ายและนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการเข้าสังคม

โปรดระบุ การใช้ประโยชน์จริง/ ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ทาให้ผู้ที่มีข้อจากัดทางร่างกาย สามารถสวมใส่เสื้อผ้าที่ดัดแปลงได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น
2. เพิ่มทางเลือกในการสวมใส่เสื้อผ้าให้กับผู้สูงอายุที่ยังทางานเข้าสังคมให้มีโอกาสเลือกใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมในวาระต่าง ๆ
3. สามารถสวมใส่เสื้อผ้าได้โดยที่ ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมีความแตกต่างจากคนทั่วไป
4. สามารถนาไปต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบเสื้อผ้าดัดแปลงให้ผู้ที่มีข้อจากัดทางร่างกายในด้านอื่นๆ

ความชัดเจนด้านความเป็น มิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ชุดสูท Smart adaptive blazer การออกแบบชุดสูทนี้คานึงถึงผู้สูงวัยที่มีอาการผิดปกติในการสวมใส่เสื้อผ้า ให้สามารถสวมใส่ได้โดยไม่มีความรู้สึกแตกต่างจากคนทั่วไป สาหรับการเลือกผ้าที่จะใช้จริงในการพัฒนาขั้นต่อไปเป็นผ้าไหมอีรี่ย้อมด้วยสีธรรมชาติ ซึ่งเส้นใยไหมอีรี่มีความหนานุ่มคล้ายผ้าขนสัตว์ สามารถดูดซับเหงื่อ และระบายอากาศได้ดี สวมใส่เย็นสบาย การเลี้ยงไหมอีรี่ถือเป็นการทาเกษตรกรรมแบบสีเขียว เป็นการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทาให้ ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เป็นผลิตสีเขียว (Green Product) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม