กระจกขัดเทอกลาสโซ
Terglazzo
รางวัลชมเชย
กระจกขัดเทอกลาสโซ
ผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency)
กลุ่ม : ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

โดย

บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

132/3 หมู่ 9 ถ.มาลัยแมน ต.ทัพหลวง อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

รายละเอียดผลงาน

ที่มาและแนวคิดผลงาน
เกิดจากแนวคิดที่จะต่อยอดเศษวัสดุเหลือทิ้งในโรงงานให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ในเชิงวัสดุตกแต่ง ซึ่งมีความต้องการใช้งานในปริมาณมาก เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่สิ้นเปลืองเศษวัสดุที่ใช้ ประกอบด้วย เศษกระจกและผงกระจกซึ่งทำหน้าที่ช่วยยึดเกาะเป็นโครงสร้าง วัสดุคล้ายเม็ดทรายและเศษของแผ่นกระจกที่เหลือจากการตัดขอบ โดยถ้านำมาวางในแนวตั้ง จะทำให้แผ่นวัสดุมีรูปลักษณ์ใหม่ แสง
สามารถส่องผ่านทะลุได้ สามารถผสมสีได้หลากหลายเช่นเดียวกับงานเทอราซโซ แต่มีลูกเล่นที่มากกว่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การใช้ประโยชน์ได้จริง
นำเสนอคุณสมบัติวัสดุที่สามารถใช้งานทดแทนแผ่นหินธรรมชาติและเทอราซโซอีกทั้งยังเพิ่มเติมความโดดเด่นที่วัสดุอื่นๆ เหล่านั้นให้ไม่ได้ ในเรื่องของรูปลักษณ์ที่ทันสมัย ใช้งานร่วมกับแสงได้ ซึ่งสิ่งสำคัญเป็นความแตกต่างที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาเศษเหลือใช้ในโรงงานให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น รวมทั้งยังมีการนำไปจัดแสดงงานที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ เพื่อรับความคิดเห็นของกลุ่มผู้ใช้และนักออกแบบ
ก่อนออกสู่ตลาดจริงส่งเสริมการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันที่มองหาอะไรที่ทันสมัย สามารถใช้ตกแต่งพื้นที่ได้หลากหลายรูปแบบ รวมทั้งเป็นวัสดุสำหรับเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวได้ดี ไม่ต่างจากงานหินขัดและหินธรรมชาติ สามารถจัดวางกับพื้นที่ภายในที่เล่นกับแสงไฟเป็นฉากหลังได้ เช่น ผนังตกแต่งหลังเคาน์เตอร์ หรือแม้แต่ตัวเคาน์เตอร์เอง

ความชัดเจนด้านความเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เป็นวัสดุตกแต่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ผลิตจากเศษวัสดุเหลือใช้ภายในโรงงานจากการแปรรปู กระจก มาเป็นส่วนผสมหลักชี่วยลดปรมาณของเสีย และเพิ่มมูลค่าให้กับโรงงาน ลดพลังงานในการเสาะหาและขนส่งวัตถุดิบ ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ต้องตัดหินจากภูเขามาใช้