Texture Nosaurous
รางวัลชมเชย
Texture Nosaurous
ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving)
กลุ่ม : กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

โดย

  1. นางสาวนันทิยา ณ หนองคาย
  2. ผศ.ดร.จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์
  3. รศ.ดร.ไพโรจน์ ชมุนี
  4. นางสาวพรทิพย์ ประยุทธเต

264/112 แกรนด์มิราเคล ต.ไชยมงคล ถ.304 อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

รายละเอียดผลงาน

สรุป ที่มา / แนวคิด ของผลงาน
พื้นผิวที่หลากหลาย ของการสร้างสรรค์บนสิ่งทอ นอกจากจะเป็นการสร้างความสวยงาน การกระตุ้นระบบการรับรู้ของประสาทสัมผัสทั้ง 5 โดยเฉพาะในด้านการสัมผัส (Sense of Touch) ซึ่งระบบการรับรู่ส่วนนี้สำคัญมากสำหรับพัฒนาการของเด็กเล่น และมีการพัฒนาไปเรื่อยจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เป็นระบบที่ใหญ่ที่สุดและไม่มีการหยุดพัฒนา รวมไปถึงผู้สูงอายุที่ต้องการบริหาร ฟื้นฟูกล้ามเนื้อมือ ก็ต้องการของที่มีพื้นผิวที่น่าสนใจในการสัมผัส

การใช้ประโยชน์จริง/ประโยชน์ที่ได้รับ
เป็นการต่อยอดงานหัตถกรรมเป็นครั้งแรกที่ได้มีการแปรรูปงานหัตถกรรมออกมาในรูปแบบที่เป็นของเล่นเสริมพัฒนาการ ที่ผ่านการวิจัย และทดลองแล้วว่ามีประโยชน์ ใช้งานได้จริง เป็นการเพิ่มช่องทาง การตลาดให้กับกลุ่มหัตถอุตสาหกรรมไทยได้

ความชัดเจนด้านความเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ผลิตภัณฑ์หลักคือผ้า ที่เน้นเส้นใยธรรมชาติ และการย้อมสีธรรมชาติเป็นหลัก ในบางชิ้นงานก็ได้ใช้เศษผ้าที่เหลือจากกระบวนการต่าง ๆ รวมถึงเศษด้าย เศษเส้นไหมที่ได้เหลือจากการทอผ้ามาใช้ร่วมด้วย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกกระบวนการ