ประเภทรางวัล/ผลงาน

TGDA คืออะไร..?

การประกวดผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Thailand Green Design Awards

ชื่อย่อ  :  TGDA
คำอธิบาย : การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards (TGDA) เป็นการประกวดที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบในการผลิตซึ่งจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งกระตุ้น เกื้อหนุน และเอื้อต่อสภาพแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์ โดยเน้นนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เกณฑ์การตัดสิน

1

ความคิดริเริมสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (30 คะแนน)
เป็นแนวคิดแปลกใหม่ และมีการนำเทคโนโลยีมาใช้

2

ความสวยงาม ความประณีต (20 คะแนน)
มีความสวยงาม ประณีต และเป็นเอกลักษณ์

3

การใช้ประโยชน์ได้จริงและมีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์  (20 คะแนน) สามารถใช้ประโยชน์
ได้จริงและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

4

ความชัดเจนด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (30 คะแนน) เน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่มผู้สมัคร

  • กลุ่มที่ 1 นักเรียน นักศึกษา และสถาบันการศึกษา
  • กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไป
  • กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้ประกอบการ

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ ประเภทละ 1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทละ 1 รางวัล

รางวัลชมเชย ประเภทละ 1 รางวัล