การประกวด TGDA 2019

ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดพิธีมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล

ในการประกวด Thailand Green Design Awards 2019 ณ สยาพารากอน Lifestyle Hall ชั้น 2