เกี่ยวกับเรา

Thailand Green Design Awards

หรือเรียกสั้นๆ ว่า “TGDA” เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงจัดให้มีพื้นที่ในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับนักศึกษา วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป

จากการประกวดในเกษตรแฟร์สู่ TGDA

การประกวดนี้มีจุดเริ่มต้นจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มองเห็นปัญหาในการใช้ทรัพยากรและการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ จึงจัดการประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่อาหารในช่วงการจัดงานเกษตรแฟร์ประจำปี มาเป็นเวลากว่า 10 ปี

 

ต่อมาในปี 2558 สถาบันฯ ได้ปรับรูปแบบการประกวดภายใต้ชื่อ Thailand Green Design Awards หรือเรียกสั้นๆ ว่า “TGDA” เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 72 ปี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งการประกวดดังกล่าวมีผลตอบรับดีมาก จึงได้จัดต่อเนื่องเป็นต้นมา และสถาบันฯ มุ่งที่จะสร้างให้ “TGDA” เป็นเวทีการประกวดระดับประเทศที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน และสร้างนวัตกรรมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมตอบรับกับสภาพสังคมปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ต่อไป

เกณฑ์การตัดสิน

ความคิดริเริมสร้างสรรค์
และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
(30 คะแนน)

ความสวยงาม ความประณีต

(20 คะแนน)

การใช้ประโยชน์ได้จริง
และมีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์
(20 คะแนน)

ความชัดเจนด้านความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
(30 คะแนน)

เปิดเสนอชื่อชิงรางวัลเกียรติยศ (Honorary Awards)
บุคคลที่จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจด้านสิ่งแวดล้อม
.
เราเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมส่งชื่อชิงรางวัลเกียรติยศ (Honorary Awards) ซึ่งไม่จำกัดจำนวนผู้ที่ได้รับรางวัล สามารถเป็นได้ทั้ง บุคคล กลุ่มคน หน่วยงาน องค์กร ที่สร้างแรงบันดาลใจมีความคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิต และการตอบแทนสังคม

 

ช่องทางการสมัครเข้าร่วมประกวด

👉 การส่งผลงาน
ส่งผลงานทางไปรษณีย์หรือส่งด้วยตัวเองได้ที่

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารธีระ สูตะบุตร ชั้น 6
(ชื่อเดิม : อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง) เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900