การรับสมัคร

การรับสมัครการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Poster_A3_v2-01

1. THAILAND GREEN DESIGN AWARDS 2025 แบ่งเป็น 3 ประเภท

กลุ่มผู้สมัคร : ประชาชนทั่วไป บริษัทเอกชน ผู้ประกอบการรัฐวิสาหกิจ และวิสาหกิจชุมชน

ประเภทที่ 1 ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving)

ผลงานที่ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ลดการใช้พลังงานด้านต่างๆ การออกแบบและพัฒนาผลงานที่ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ลดภาวะปัญหาโลกร้อน ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก สำหรับคำนวณเป็นคาร์บอนเครดิต การประยุกต์องค์ความรู้ทั้งในศาสตร์ของการออกแบบ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ด้านเคมี ชีววิทยา ความรู้ทางวิศวกรรม และศาสตร์อื่นๆ เพื่อจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์นวัตกรรมที่มุ่งเน้นการใช้ จัดสรร พลังงานอย่างคุ้มค่า สร้างนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร

ประเภทที่ 2 ผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency)

ผลงานที่มีการออกแบบที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเปลี่ยนจากขยะให้กลายเป็นทรัพยากรทรงพลัง ด้วยการลด (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) การซ่อมบำรุง (Repair) รวมถึงผลงานออกแบบที่ช่วยในการลดปริมาณขยะ (Reduce Waste) การคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อลดขยะ อันจะเป็นการสร้างหนทางที่จะนำวัสดุเหลือใช้และผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งานกลับมาใช้อีกครั้ง รวมถึงนวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์จากเศษเหลือทิ้ง (Upcycling) เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการคำนวณคาร์บอนฟุตปริ้นท์ (Carbon footprint)

เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร

ประเภทที่ 3 ผลงานประเภทยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement)

ผลงานที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองและยกระดับคุณภาพการดำเนินชีวิตของมนุษย์โดยผลิตภัณฑ์จะช่วยอำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาให้ได้มากที่สุด เพื่อทำให้คุณภาพการใช้ชีวิตมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค

ผลงานที่มีการออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการในการดำรงชีพให้สะดวกขึ้นภายใต้สภาวการณ์ปัจจุบัน เช่น ผลิตภัณฑ์สำหรับประชาชนทั่วไป ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ผลงานประเภทยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิตที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ สถานการณ์อื่นๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์เพื่อผู้สูงอายุ หรือ ผู้ที่ทุพพลภาพ

เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร

คำแนะนำ: กรณีไม่สามารถคลิกเพื่อเข้าใช้งานแบบฟอร์มการสมัครได้ ให้ดำเนินการตามขั้นตอน คลิกดูขั้นตอน
และหากยังไม่สามารถดำเนินการได้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 082-1219967

2. TGDA Student Design Award 2025

กลุ่มผู้สมัคร: นักเรียน นิสิต นักศึกษา (ปริญญาตรี)

เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ รวมทั้งกระตุ้น เกื้อหนุน และเอื้อประโยชน์ต่อสังคม เน้นนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับปัญหาขยะที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการออกแบบและพัฒนาผลงานที่ยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิตภายใต้สภาวการณ์ รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ/ผู้ที่ทุพพลภาพ

เป็นผลงานที่เน้นหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยจะเป็นผลงานที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองและยกระดับคุณภาพการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นด้านการอำนวยความสะดวก ประหยัดเวลา หรือทำให้คุณภาพการใช้ชีวิตมีประสิทธิภาพ เป็นการออกแบบที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเปลี่ยนจากขยะให้กลายเป็นทรัพยากรทรงพลัง ด้วยการลด (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) การซ่อมบำรุง (Repair) การเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์จากเศษเหลือทิ้ง (Upcycling) รวมถึงการให้ความสำคัญกับการลดปัญหาก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างรุนแรงด้วย

เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร

คำแนะนำ: กรณีไม่สามารถคลิกเพื่อเข้าใช้งานแบบฟอร์มการสมัครได้ ให้ดำเนินการตามขั้นตอน คลิกดูขั้นตอน
และหากยังไม่สามารถดำเนินการได้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 082-1219967

3. รางวัลเกียรติยศ (Honorary Awards)

ประเภทผู้สร้างแรงบันดาลใจ

ได้แก่ บุคคล กลุ่มคน หน่วยงาน องค์กร ผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ ด้านการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การยกระดับคุณภาพชีวิต และการตอบแทนทางสังคม (Social Contribution)

4-3

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Facebook:
www.facebook.com/TGDA.Thailand