ข้อมูลการประกวด

ขั้นตอนการสมัครการประกวด Thailand Green Design Awards 2024

ช่องทางการสมัครเข้าร่วมประกวด

👉 การส่งใบสมัคร
ส่งใบสมัครทางอีเมล์ [email protected] ช่องทางเดียวเท่านั้น
👉 การส่งผลงาน
ส่งผลงานทางไปรษณีย์ หรือ ส่งด้วยตนเองได้ที่
คณะกรรมการจัดการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (TGDA 2024) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 6 เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เงื่อนไขในการเข้าร่วมประกวด TGDA

1. ออกแบบด้วยตนเอง
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ออกแบบด้วยตนเองทั้งหมด และไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

2. ได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียว
ผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวนชิ้น แต่จะถือผลการตัดสินรางวัลที่สูงสุดเพียงรางวัลเดียว

3. ผลงานจะถูกนำไปใช้ประชาสัมพันธ์
ผลงานที่ได้รับรางวัลในการประกวด คณะกรรมการจัดการประกวดขอความอนุเคราะห์ในการนำผลงานไปใช้ประโยชน์เพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ที่ไม่ได้แสวงประโยชน์เชิงพาณิชย์ และ/หรือ ใช้ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ของการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงาน

4. อาจมีการปรับเปลี่ยนประเภท
คณะกรรมการสามารถปรับเปลี่ยนประเภทของผลงานได้ตามความเหมาะสม

ดาวโหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ TGDA เป็นไฟล์ให้กรอกข้อความ

พิมพ์ข้อมูลผู้สมัคร ประเภทและรายละเอียดของชิ้นงาน รวมถึงเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้ครบถ้วน