การประกวดที่ผ่านมา

การประกวดที่ผ่านมา

Thailand Green Design Awards คือการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งแบ่งผลงานเป็น 4 ประเภทการประกวด ได้แก่ ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน ผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต และผลงานสังคมผู้สูงอายุ โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีการเปิดรับผู้เข้าร่วมในช่วงปลายปีและประกาศผลในช่วงต้นปีของปีถัดไป

TGDA 2023

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความครึกครื้น พบกับผู้ชนะรางวัล และผลิตภัณฑ์มากมายจากในปี 2023

TGDA 2021-2022

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความครึกครื้น พบกับผู้ชนะรางวัล และผลิตภัณฑ์มากมายจากในปี 2021-2022

TGDA 2020

พิธีมอบประกาศนียบัตรการประกวด Thailand Green Design Award 2020 จัดขึ้นในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

TGDA 2019

ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดพิธีมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล

TGDA 2018

Thailand Green Design Awards 2018 ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลในปีนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 36 ผลงาน

TGDA 2017

ตามที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

TGDA 2016

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน

ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ TGDA เป็นไฟล์ให้กรอกข้อมูล

พิมพ์ข้อมูลผู้สมัคร ประเภทและรายละเอียดของชิ้นงาน รวมถึงเอกวารหลักฐานต่างๆ ให้ครบถ้วน