เกี่ยวกับเรา

Thailand Green Design Awards หรือเรียกสั้นๆ ว่า “TGDA” เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงจัดให้มีพื้นที่ในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับนักศึกษา วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป

จากการประกวดในเกษตรแฟร์สู่ TGDA

การประกวดนี้มีจุดเริ่มต้นจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มองเห็นปัญหาในการใช้ทรัพยากรและการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ จึงจัดการประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่อาหารในช่วงการจัดงานเกษตรแฟร์ประจำปี มาเป็นเวลากว่า 10 ปี

ต่อมาในปี 2558 สถาบันฯ ได้ปรับรูปแบบการประกวดภายใต้ชื่อ Thailand Green Design Awards หรือเรียกสั้นๆ ว่า “TGDA” เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 72 ปี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งการประกวดดังกล่าวมีผลตอบรับดีมาก จึงได้จัดต่อเนื่องเป็นต้นมา และสถาบันฯ มุ่งที่จะสร้างให้ “TGDA” เป็นเวทีการประกวดระดับประเทศที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน และสร้างนวัตกรรมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมตอบรับกับสภาพสังคมปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ต่อไป

เกณฑ์การตัดสิน

ความคิดริเริมสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ความสวยงาม ความประณีต

การใช้ประโยชน์ได้จริงและมีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์

ความชัดเจนด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ปัญหาสิ่งแวดล้อม

เรื่องใหญ่ ใกล้ตัวเรา

เพราะโลกใบนี้คือสถานที่เดียวในจักรวาลที่เราสามารถอาศัยอยู่ได้ การปกป้องธรรมชาติ ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างที่สุด ให้สามารถกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง ทั้งในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม นอกจากจะทำให้ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ อยู่ร่วมกับเราไปนานๆ แล้ว สิ่งสำคัญคือยังทำให้คุณภาพชีวิตของทุกๆ คนใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย และมีความสุข

ติดต่อเรา

02-942-8600-3 ต่อ 213, 603, 601

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทุกๆ ความฝันเริ่มจากลงมือทำ

ติดต่อสอบถามปัญหา ความรู้งานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสิ่งแวดล้อม หรือต้องการเทคโนโลยีนำไปต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ เพราะเรามีเป้าหมายเดียวกันในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้โลกใบนี้น่าอยู่มากขึ้น