TGDA Awards2018

TGDA Awards

TGDA2018

ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving)

เส้นตรง-แดง6

กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา

รางวัลชนะเลิศ

ผลงาน : โครงการออกแบบฉากกั้นบรรเทาความร้อนโดยใช้หลักการทำงานและคุณสมบัติของน้ำ
โดย : นางสาวอิทธิยา โกตระกูล
มหาวิทยาลัยศิลปากร

รางวัลรองชนะเลิศ

ผลงาน : การพัฒนาเครื่องตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลังโดยใช้พลังงานสะอาด
โดย : นางสาวชลธิชา ตาดทอง และคณะ
โรงเรียนคำเตยวิทยา จังหวัดยโสธร

รางวัลชมเชย

ผลงาน : ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกสูตรใหม่ใส่ใจโลก
โดย : นางสาวอารียา มงคลขจิต และ นางสาวปวรรัตน์ รุ่งศรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ

ผลงาน : ระบบกระชังเลี้ยงกุ้งบำบัดน้ำเสีย รักษาสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงานร่วมกับพลังงานทดแทน
โดย : นายณัฐพล  พินิจจันทร์

รางวัลรองชนะเลิศ

ผลงาน : กระเบื้องน้ำ
โดย : นางสาวปองธิดา สันตยานนท์

.

รางวัลชมเชย

ผลงาน : ระบบผลิตแก๊สชีวภาพแบบแห้ง รุ่น 2 (พึ่งพาตัวเอง)
โดย : ดร.พิพัฒน์ จันทร์ประดิษฐ์ และคณะ


กลุ่มผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

รางวัลชนะเลิศ

ผลงาน : เครื่องทำน้ำร้อนจากเครื่องปรับอากาศ PAC Frenergy
โดย : บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศ

ผลงาน : หลอดไฟ ตั๊กกี้แลมป์
โดย : บริษัท ออล อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลจีส จำกัด

.
.

.
รางวัลชมเชย

ผลงาน : เคลือบบ้านให้กันร้อน
โดย : บริษัท อีสต์เอิธ จำกัด


ผลงานประเภทการใช้ทรัพยาการอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency)

เส้นตรง-แดง6

กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา

รางวัลชนะเลิศ

ผลงาน : SHRIMP SHELL LAMP
โดย : นายชัยวัฒน์ เด่นเสมอวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รางวัลรองชนะเลิศ

ผลงาน : RE-Weed
โดย : นายภัทรวุธ จุลพันธ์ และคณะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รางวัลชมเชย

ผลงาน : Grow ที่รองแก้วน้ำฝังเมล็ดผัก
โดย : นางสาวอรจิรา เสนาสุ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น


กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ

ผลงาน : กลับมา
โดย : นายวิทยา ชัยมงคล

 

รางวัลรองชนะเลิศ

ผลงาน : ผ้าไหมนวัตกรรมลายสร้างสรรสวรรค์บ้านนา
โดย : กลุ่มทอผ้าบ้านหนองหญ้าปล้อง วิสาหกิจชุมชนผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ

.

.
รางวัลชมเชย

ผลงาน : ผลิตภัณฑ์กำจัดเศษผักและผลไม้โดยใช้ไส้เดือน
โดย : นางสาวพลอย ชัยพรเรืองเดช


กลุ่มผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

รางวัลชนะเลิศ

ผลงาน : ซองเก่าไป แฟ้มใหม่มา
โดย : บริษัท ไทย ที อาร์ เอส (2008) จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศ

ผลงาน : เขียงแกลบรักษ์โลก
โดย : บริษัท ฮัสค์ กรีน จำกัด

.
.

.
รางวัลชมเชย

ผลงาน : PAPER YOU CAN WEAR
โดย : บริษัท เบสิค ตีออรี่ จำกัด


ผลงานประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement)

เส้นตรง-แดง5

กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา

รางวัลชนะเลิศ

ผลงาน : โดรนดูแลสวนมะพร้าวเพื่อคุณ
โดย : นายกฤตธัช สาทรานนท์ และคณะ
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รางวัลรองชนะเลิศ

ผลงาน : มีดแกะหน่อไม้
โดย : นายนริน อินธิแสง และ นายคมสันต์ เขตนคร
โรงเรียนปลาปากวิทยา

รางวัลชมเชย

ผลงาน : ระบบเพาะปลูกพืชกรองอากาศสำหรับผู้พักอาศัยในเขตเมือง
โดย : นายพณัฏฐ์ โชติกุญชร

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ

ผลงาน : เดินเล่น
โดย : นางสาวชนัญชิดา ชาญอุไร

รางวัลรองชนะเลิศ

ผลงาน : โต๊ะเรียนสำหรับผู้บกพร่องด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวในระดับชั้นอนุบาล
โดย : นายเกษม มานะรุ่งวิทย์ และคณะ

.

.
รางวัลชมเชย

ผลงาน : ทรี-อิน-วัน : จุกปิดขวดแก้วนวัตกรรม
โดย : นางสาวอรกานต์ สายะตานันท์


กลุ่มผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

รางวัลชนะเลิศ

ผลงาน : ผลิตภัณฑ์เครื่องครัวจากเปลือกข้าว
โดย : บริษัท ฮัสค์ กรีน จำกัด

 

รางวัลรองชนะเลิศ

ผลงาน : มาตุลี
โดย : บริษัท บารามี แลบบอราทอรีส์ จำกัด

.

.
รางวัลชมเชย

ผลงาน : เตียงอาบแดดจัดเก็บในแนวตั้ง
โดย : บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด

ผลงานสำหรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)

เส้นตรง-แดง6

กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา 

รางวัลชนะเลิศ

ผลงาน : เครื่องช่วยลุกนั่งชักโครกแบบย่นแรงสำหรับผู้สูงอายุ
โดย : นายอนุรักษ์ ชุมปลา และคณะ
โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา สพม.22

รางวัลรองชนะเลิศ

ผลงาน : อุปกรณ์สำหรับทอ
โดย : นายนนทพัทธ์ จินดามนต์ และคณะ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

.

.
รางวัลชมเชย

ผลงาน : กางเกงสำหรับผู้สูงอายุชาย
โดย : นายพิสิษฐ์ สุภิสิงห์ และคณะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไป

รางวัลรองชนะเลิศ

ผลงาน : ครัส
โดย : นายกาย จาตุรจินดา

รางวัลรองชนะเลิศ

ผลงาน : น้ำตาลช่อดอกมะพร้าว
โดย : นายภาณุกฤษ เดชากิตตินันท์ และ นางสาวณัฐท์ธีรา งามโสภา

.

.
รางวัลชมเชย

ผลงาน : ตุ๊กตาบำบัด
โดย : นางสาวนันทิยา ณ หนองคาย


กลุ่มผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

รางวัลชนะเลิศ

ผลงาน :เฟรชชี่ โซป ชาวเวอร์ ชีท
โดย : บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศ

ผลงาน : จีวา ซุปเปอร์ รีไวต้าไลซ์เซอร์
โดย : บริษัท ช เนเจอร์ จำกัด

.
.

.
รางวัลชมเชย

ผลงาน : ผลิตภัณฑ์จากดอกเกลือ
โดย : บริษัท ออลซีซั่น ไวท์ จำกัด