คำถามที่พบบ่อย

ใบสมัคร ส่งได้ที่ช่องทาง ดังนี้
1. สมัครออนไลน์ คลิก
2. ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก สามารถส่งใบสมัครได้ทางอีเมล์ / ไปรษณีย์ / ด้วยตนเอง

การส่งผลงาน สามารถส่งผลงานได้ 2 ช่องทาง คือ ส่งด้วยตนเอง หรือไปรษณีย์

โดยส่งมาที่ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 2 เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ไม่จำเป็น ผู้สมัครสามารถแยกส่งได้ โดยผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครมาก่อนได้ แล้วส่งผลงานตามมาในภายหลัง หรือ จะส่งทั้งใบสมัครและผลงานพร้อมกันก็ได้ โดยต้องส่งใบสมัครและผลงานภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เท่านั้น
สมัครได้หมด ทั้งแบบบุคคลหรือแบบกลุ่ม ไม่ได้มีการแบ่งเป็นประเภททีมหรือประเภทเดี่ยว
สามารถสมัครได้ โดยผู้สมัครจะต้องสร้างผลงานต้นแบบที่สามารถใช้งานได้จริงขึ้นมาและส่งผลงานภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2560
ได้ โดยสามารถส่งวีดีโอแนะนำผลงาน ความยาวไม่เกิน 1 นาที เท่านั้น
ให้ส่งผลงานเป็นวิดีโอสาธิตการใช้งานที่สั้น กระชับ และเห็นภาพของผลงานชัดเจน โดยความยาวของคลิปไม่เกิน 5 นาที