ประเภทรางวัล/ผลงาน

กลุ่มผู้สมัคร

  • กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา (ถึงระดับปริญญาตรี เท่านั้น)
  • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

รางวัลเกียรติยศ

ประเภทรางวัลเกียรติยศ (Honorary Awards) ประเภทผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ ด้านการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การยกระดับคุณภาพชีวิต และการตอบแทนทางสังคม (Social Contribution)

บุคคล กลุ่มคน หน่วยงาน องค์กร ผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ สร้างจุดเปลี่ยน หรือปฏิบัติงานที่คำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม จุดประกายสังคมให้เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม กระตุ้นให้เกิดการใช้ชีวิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โลก และการใช้ชีวิตในสังคมอย่างเท่าเทียม การจุดประกายทางความคิด การสรรค์สร้างโครงการ ผลงาน หรือเทรนด์ ที่ส่งผลต่อสังคมในวงกว้าง

TGDA คืออะไร..?

การประกวดผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Thailand Green Design Awards

ชื่อย่อ  :  TGDA
คำอธิบาย : การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards (TGDA) เป็นการประกวดที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบในการผลิตซึ่งจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งกระตุ้น เกื้อหนุน และเอื้อต่อสภาพแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์ โดยเน้นนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เกณฑ์การตัดสิน

1

ความคิดริเริมสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (30 คะแนน)
เป็นแนวคิดแปลกใหม่ และมีการนำเทคโนโลยีมาใช้

2

ความสวยงาม ความประณีต (20 คะแนน)
มีความสวยงาม ประณีต และเป็นเอกลักษณ์

3

การใช้ประโยชน์ได้จริงและมีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์  (20 คะแนน) สามารถใช้ประโยชน์
ได้จริงและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

4

ความชัดเจนด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (30 คะแนน) เน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ ประเภทละ 1 รางวัล

สิ่งที่จะได้รับ:
โล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทละ 1 รางวัล

สิ่งที่จะได้รับ:
โล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล

รางวัลชมเชย ประเภทละ 1 รางวัล

สิ่งที่จะได้รับ:
ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล