7_ประชาชาติธุรกิจ : “ไทยแลนด์กรีนดีไซน์” ผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อมจากไอเดีย

“ไทยแลนด์กรีนดีไซน์” ผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อมจากไอเดีย

หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ – พุธ 1 มีนาคม 2560 ปีที่ 39 ฉบับที่ 4918 หน้า 36

7

 

1        ไทยแลนด์กรีนดีไซน์ ผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อมจากไอเดีย เป็นการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการประกวดทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน ผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต และผลงานสำหรับสังคมผู้สูงอายุ  ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวว่า”การที่ผลงานมีส่วนช่วยทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ จึงนับว่ามาถูกทาง” นอกจากนี้ “แนวโน้มสินค้าด้านนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมของไทยมีทิศทางที่ดี แต่ทั้งนี้ภาครัฐควรจะส่งเสริมให้เต็มลูปตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภค และควรมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้บริโภคหันมาใช้สินค้าที่มาจากการรีไซเคิล” กล่าวโดย รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หนึ่งในคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินครั้งนี้