ยินดีด้วย..ท่านได้ดำเนินการสมัครโครงการ TGDA2018 เรียบร้อยแล้ว!

ได้รับใบสมัครเรียบร้อยแล้ว

กรุณาส่งผลงานของท่าน ตามช่องทาง ดังนี้
1. ส่งผลงานด้วยตัวเอง หมดเขตวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 16.30 น.
2. ส่งผลงานทางไปรษณีย์ หมดเขตวันที่ 4 ธันวาคม 2560 โดยยึดวันที่ตามตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ

โดยส่งมาที่
จ่าหน้า “ส่งเข้าประกวด TGDA2018”
“สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (สถาบันผลิตผลเกษตรฯ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 2
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900″

ขอขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโลกสีเขียวไปกับเรา “TGDA”