รายละเอียดการสมัคร

รายละเอียดการสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ใบสมัครกลุ่มที่ 1  กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา

ใบสมัครกลุ่มที่ 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

การส่งใบสมัคร

กรุณากรอกข้อมูลในใบสมัคร ให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่างๆ และตัวอย่างผลงาน/ผลิตภัณฑ์  มาตามช่องทาง ดังนี้

  • ส่งใบสมัครทางอีเมล์ tgda-kapi@ku.th
  • ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์
  • ส่งด้วยตนเอง

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ คลิก

ที่อยู่การส่งใบสมัคร

จ่าหน้า “ส่งเข้าประกวด TGDA2020” “สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (สถาบันผลิตผลเกษตรฯ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 6 เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900”

การส่งผลงาน

1. ส่งผลงานด้วยตัวเอง ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.30 น.

2. ส่งผลงานทางไปรษณีย์  ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โดยยึดวันที่ตามตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ

การรับผลงานคืน

1. ผลงานที่ไม่ได้รางวัลในการประกวดจะได้รับคืนหลังจากการตัดสินเสร็จสิ้นภายใน 2 เดือน

2. กรณีที่ต้องการผลงานคืนโดยด่วน โปรดติดต่อรับผลงานด้วยตนเองหลังจากเสร็จสิ้นการประกวด โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ ล่วงหน้า 3 วันทำการ

3. ผลงานที่แจ้งว่าจะมารับกลับด้วยตนเอง สามารถมารับกลับได้ภายในระยะเวลา 1 เดือน หลังจากเสร็จสิ้นการประกวด หากไม่มารับคืนในช่วงเวลาดังกล่าว ทางผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการทำลายตามความเหมาะสม

      1. กลุ่มที่ 1  กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา (ถึงระดับปริญญาตรี เท่านั้น) หลักฐาน ได้แก่

สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา และ/หรือ ใบรับรองจากอาจารย์หรือสถาบันฯ

      2. กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน หลักฐาน ได้แก่

สำเนาเอกสารการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน / สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

 *** หากท่านมีข้อมูล หรือ เอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา เช่น แฟ้มเอกสาร ใบรับรอง เอกสารประชาสัมพันธ์ หรืออื่นๆ ท่านสามารถส่งข้อมูลนี้เข้ามาพร้อมใบสมัครได้

หลักฐานประกอบการสมัคร

เงื่อนไข

1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ออกแบบด้วยตนเองทั้งหมด และไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

2. ผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวนชิ้น แต่จะถือผลการตัดสินรางวัลที่สูงสุดเพียงรางวัลเดียว

3. ผลงานที่ได้รับรางวัลในการประกวด คณะกรรมการจัดการประกวดขอความอนุเคราะห์ในการนำผลงานไปใช้ประโยชน์เพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ที่ไม่ได้แสวงประโยชน์เชิงพาณิชย์ และ/หรือ ใช้ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ของการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงาน

4. คณะกรรมการสามารถปรับเปลี่ยนประเภทของผลงานได้ตามความเหมาะสม

5. คำตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด

อบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  092-557-3022  หรือ 02-942-8600-3  ต่อ 601, 603

  tgda-kapi@ku.th

  @tgda.thailand

  www.tgda.ku.ac.th

  www.facebook.com/TGDA.Thailand