Thailand Green Design Awards

การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards (TGDA) เป็นการประกวดที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบในการผลิตซึ่งจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งกระตุ้น เกื้อหนุน และเอื้อต่อสภาพแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์ โดยเน้นนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เกณฑ์การตัดสิน

ความคิดริเริมสร้างสรรค์ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

(30 คะแนน) 

ความสวยงาม ประณีต และเป็นเอกลักษณ์

(20 คะแนน) 

g

การใช้ประโยชน์ได้จริงและมีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์

(20 คะแนน) 

ความชัดเจนด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(30 คะแนน) 

ประเภทรางวัล/ผลงาน

รางวัลผลงานประเภทประหยัดพลังงาน

(Energy Saving)

ผลงานที่ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ลดการใช้พลังงานด้านต่างๆ การออกแบบและพัฒนาผลงานที่ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน การประยุกต์องค์ความรู้ทั้งในศาสตร์ของการออกแบบ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ด้านเคมี ชีววิทยา ความรู้ทางวิศวกรรม และศาสตร์อื่นๆ เพื่อจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์นวัตกรรมที่มุ่งเน้นการใช้ จัดสรร พลังงานอย่างคุ้มค่า สร้างนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

รางวัลผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

(Resources Efficiency)

ผลงานที่มีการออกแบบที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเปลี่ยนจากขยะให้กลายเป็นทรัพยากรทรงพลัง ด้วยการลด (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)  การซ่อมบำรุง (Repair) รวมถึงผลงานออกแบบที่ช่วยในการลดปริมาณขยะ (Reduce Waste) การคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อลดขยะ อันจะเป็นการสร้างหนทางที่จะนำวัสดุเหลือใช้และผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งานกลับมาใช้อีกครั้ง รวมถึงนวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์จากเศษเหลือทิ้ง (Upcycling)

รางวัลผลงานประเภทยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต

(Life Enhancement)

ผลงานที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองและยกระดับคุณภาพการดำเนินชีวิตของมนุษย์โดยผลิตภัณฑ์จะช่วยอำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาให้ได้มากที่สุด เพื่อทำให้คุณภาพการใช้ชีวิตมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค

ผลงานที่มีการออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการในการดำรงชีพให้สะดวกขึ้นภายใต้สภาวการณ์ปัจจุบัน เช่น  ผลิตภัณฑ์สำหรับประชาชนทั่วไป ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 และ สถานการณ์อื่นๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์เพื่อผู้สูงอายุ หรือ ผู้ที่ทุพพลภาพ

รางวัลผลงานประเภทประหยัดพลังงาน

(Energy Saving)

ผลงานที่ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ลดการใช้พลังงานด้านต่างๆ การออกแบบและพัฒนาผลงานที่ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน การประยุกต์องค์ความรู้ทั้งในศาสตร์ของการออกแบบ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ด้านเคมี ชีววิทยา ความรู้ทางวิศวกรรม และศาสตร์อื่นๆ เพื่อจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์นวัตกรรมที่มุ่งเน้นการใช้ จัดสรร พลังงานอย่างคุ้มค่า สร้างนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

รางวัลผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

(Resources Efficiency)

ผลงานที่มีการออกแบบที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเปลี่ยนจากขยะให้กลายเป็นทรัพยากรทรงพลัง ด้วยการลด (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)  การซ่อมบำรุง (Repair) รวมถึงผลงานออกแบบที่ช่วยในการลดปริมาณขยะ (Reduce Waste) การคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อลดขยะ อันจะเป็นการสร้างหนทางที่จะนำวัสดุเหลือใช้และผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งานกลับมาใช้อีกครั้ง รวมถึงนวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์จากเศษเหลือทิ้ง (Upcycling)

รางวัลผลงานประเภทยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต

(Life Enhancement)

ผลงานที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองและยกระดับคุณภาพการดำเนินชีวิตของมนุษย์โดยผลิตภัณฑ์จะช่วยอำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาให้ได้มากที่สุด เพื่อทำให้คุณภาพการใช้ชีวิตมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค

ผลงานที่มีการออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการในการดำรงชีพให้สะดวกขึ้นภายใต้สภาวการณ์ปัจจุบัน เช่น  ผลิตภัณฑ์สำหรับประชาชนทั่วไป ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 และ สถานการณ์อื่นๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์เพื่อผู้สูงอายุ หรือ ผู้ที่ทุพพลภาพ

ประเภทของผู้สมัคร

เพื่อความยุติธรรมในการแข่งขัน และการเปิดโอกาสให้เกิดความหลากหลายทางความคิด TGDA จึงได้แบ่งประเภทของผู้สมัครออกมาเป็นสองกลุ่มคือ

กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา (ถึงระดับปริญญาตรี เท่านั้น)

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

รางวัลชนะเลิศ

ประเภทละ 1 รางวัล
โล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศ

ประเภทละ 1 รางวัล
โล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล

รางวัลชมเชย

ประเภทละ 1 รางวัล
ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล

รางวัลเกียรติยศ

ประเภทรางวัลเกียรติยศ (Honorary Awards) ประเภทผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ ด้านการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การยกระดับคุณภาพชีวิต และการตอบแทนทางสังคม (Social Contribution)

บุคคล กลุ่มคน หน่วยงาน องค์กร ผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ สร้างจุดเปลี่ยน หรือปฏิบัติงานที่คำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม จุดประกายสังคมให้เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม กระตุ้นให้เกิดการใช้ชีวิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โลก และการใช้ชีวิตในสังคมอย่างเท่าเทียม การจุดประกายทางความคิด การสรรค์สร้างโครงการ ผลงาน หรือเทรนด์ ที่ส่งผลต่อสังคมในวงกว้าง

รายละเอียดการสมัคร

เข้าร่วมประกวด Thailand Green Design Awards

ขั้นตอนการสมัคร การประกวด Thailand Green Design Awards

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ดาวโหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ TGDA เป็นไฟล์ให้กรอกข้อความ

l

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

พิมพ์ข้อมูลผู้สมัคร ประเภทและรายละเอียดของชิ้นงาน รวมถึงเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้ครบถ้วน

รวมเอกสารและส่งอีเมล์

ส่งเอกสารมาที่อีเมล์ [email protected]

  • ไฟล์ใบสมัครที่กรอกครบถ้วน
  • สำเนาเอกสารต่างๆ ที่ระบุในใบสมัคร
  • วิดีโอสรุปผลงานความยาว 1 นาที

ส่งชิ้นงานจริง

ส่งทางไปรษณีย์ หรือ ส่งด้วยตนเอง
จ่าหน้า : ส่งใบสมัคร/ผลงาน เข้าประกวด TGDA ปี... ชื่อผลงาน...

ที่อยู่ : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 6 เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

* หากท่านมีข้อมูล หรือ เอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา เช่น แฟ้มเอกสาร ใบรับรอง เอกสารประชาสัมพันธ์ หรืออื่นๆ ท่านสามารถส่งข้อมูลนี้เข้ามาพร้อมใบสมัครได้

ขั้นตอนการสมัคร การประกวด Thai-Denmark Green Awards

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ดาวโหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ TGDA เป็นไฟล์ให้กรอกข้อความ

l

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

พิมพ์ข้อมูลผู้สมัคร ประเภทและรายละเอียดของชิ้นงาน รวมถึงเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้ครบถ้วน

ส่งชิ้นงานจริง

ส่งทางไปรษณีย์ หรือ ส่งด้วยตนเอง
จ่าหน้า : ส่งใบสมัคร/ผลงาน เข้าประกวด ปี... TGDA ชื่อผลงาน...

ที่อยู่ : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 6 เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สิ่งที่ต้องส่งมาด้วย

  • ใบสมัครที่กรอกครบถ้วน
  • สำเนาเอกสารต่างๆ ที่ระบุในใบสมัคร
  • วิดีโอสรุปผลงานความยาว 1 นาที
  • ชิ้นงานจริง

* ท่านสามารถติดต่อขอรับวัตถุดิบได้ที่ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

** หากท่านมีข้อมูล หรือ เอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา เช่น แฟ้มเอกสาร ใบรับรอง เอกสารประชาสัมพันธ์ หรืออื่นๆ ท่านสามารถส่งข้อมูลนี้เข้ามาพร้อมใบสมัครได้

การรับผลงานคืน

1. ผลงานที่ไม่ได้รางวัลในการประกวดจะได้รับคืนหลังจากการตัดสินเสร็จสิ้นภายใน 2 เดือน

2. กรณีที่ต้องการผลงานคืนโดยด่วน โปรดติดต่อรับผลงานด้วยตนเองหลังจากเสร็จสิ้นการประกวด โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ ล่วงหน้า 3 วันทำการ

3. ผลงานที่แจ้งว่าจะมารับกลับด้วยตนเอง สามารถมารับกลับได้ภายในระยะเวลา 1 เดือน หลังจากเสร็จสิ้นการประกวด หากไม่มารับคืนในช่วงเวลาดังกล่าว ทางผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการทำลายตามความเหมาะสม

เงื่อนไขในการเข้าร่วมประกวด TGDA

1. ออกแบบด้วยตนเอง

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ออกแบบด้วยตนเองทั้งหมด และไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

2. ได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียว

ผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวนชิ้น แต่จะถือผลการตัดสินรางวัลที่สูงสุดเพียงรางวัลเดียว

3. ผลงานจะถูกนำไปใช้ประชาสัมพันธ์

ผลงานที่ได้รับรางวัลในการประกวด คณะกรรมการจัดการประกวดขอความอนุเคราะห์ในการนำผลงานไปใช้ประโยชน์เพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ที่ไม่ได้แสวงประโยชน์เชิงพาณิชย์ และ/หรือ ใช้ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ของการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงาน

4. อาจมีการปรับเปลี่ยนประเภท

คณะกรรมการสามารถปรับเปลี่ยนประเภทของผลงานได้ตามความเหมาะสม

j

5. การตัดสิน

คำตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด