กำหนดการ Thailand Green Design Awards 2019

กำหนดการ กิจกรรม
กันยายน 2561 เปิดรับสมัคร
30 พฤศจิกายน 2561 ปิดรับสมัคร (วันสุดท้ายของการส่งใบสมัครและผลงาน)
มกราคม 2562 คณะกรรมการดำเนินการตัดสิน
มกราคม 2562 ประกาศผลการตัดสิน
กุมภาพันธ์ 2562 พิธีมอบรางวัล
กุมภาพันธ์ 2562 จัดแสดงผลงาน

*หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม