กำหนดการ Thailand Green Design Awards 2018

กำหนดการ กิจกรรม
สิงหาคม 2560 เปิดรับสมัคร
4 ธันวาคม 2560 ปิดรับสมัคร (วันสุดท้ายของการส่งใบสมัครและผลงาน)
ธันวาคม 2560 คณะกรรมการดำเนินการตัดสิน
มกราคม 2561 ประกาศผลการตัดสิน
กุมภาพันธ์ 2561 พิธีมอบรางวัล
กุมภาพันธ์ 2561 จัดแสดงผลงาน

*หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม