ผลิตภัณฑ์กำจัดเศษผักและผลไม้โดยใช้ไส้เดือน

TGDA2018

รางวัลชมเชย

ผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไป

ผลิตภัณฑ์กำจัดเศษผักและผลไม้โดยใช้ไส้เดือน
CERAMIC WORMCOMPOST

โดย นางสาวพลอย ชัยพรเรืองเดช
Contact: [email protected]
Phone: 081-255-4018

รายละเอียดผลงาน: ผลิตภัณฑ์ช่วยกำจัดขยะอินทรีย์จำพวกเศษผักและเปลือกผลไม้โดยใช้ไส้เดือน ผลิตจากเนื้อดินไวท์สโตนแวร์ผสมแกลบขี้เถ้าที่เป็นของเหลือจากการผลิตข้าว ซึ่งจะช่วยเพิ่มรูพรุนในเนื้อเซรามิกส์โดยในรูพรุนนี้ จุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการดับกลิ่นจะเข้าไปอยู่อาศัย ทำให้สามารถเก็บกลิ่น รักษาความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อไส้เดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไส้เดือนจะกำจัดเศษผักแล้วเปลี่ยนให้กลายเป็นปุ๋ย สามารถใช้กำจัดซ้ำได้ ดังนั้นผลิตภัณฑ์นี้ช่วยลดปริมาณขยะในครัวเรือนโดยการนำกลับมาใช้ผลิตปุ๋ยได้