โดรนดูแลสวนมะพร้าวเพื่อคุณ

TGDA2018

รางวัลชนะเลิศ

ผลงานประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement)
กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา

โดรนดูแลสวนมะพร้าวเพื่อคุณ
COCONUT GARDEN CARE

โดย นายกฤตธัช สาทรานนท์ นายวีระชาติ ค้ำคูณ นายวุฒิภัทร โชคอนันตทรัพย์ นายณัฐพงษ์ ฉางแก้ว และ นายชินวัตร ชินนาพันธ์ | สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Contact: [email protected]
Phone: 099-145-6535, 084-323-1117

รายละเอียดผลงาน: โดรนสำหรับตรวจจับศัตรูพืชและฉีดพ่นสารกำจัด เป็นการสร้างนวัตกรรมขึ้นมาใหม่โดยพัฒนาต่อยอดมาจากความสามารถของโดรนที่มีอยู่ในปัจจุบันด้วยระบบการตรวจจับศัตรูของต้นมะพร้าวเพื่อให้ได้เห็นเป้าหมายและฉีดพ่นสารกำจัดได้ตรงจุด ช่วยให้เกษตรที่ทำสวนมะพร้าวลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของสารเคมีที่ใช้ในการกำจัดศัตรูพืช ลดเวลาการทำงานลง และไม่ต้องมีการสัมผัสกับสารเคมีโดยตรง