การพัฒนาเครื่องตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลังโดยใช้พลังงานสะอาด

TGDA2018

รางวัลรองชนะเลิศ

ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving)
กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา

การพัฒนาเครื่องตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลังโดยใช้พลังงานสะอาด
DEVELOPMENT OF CASSAVA CUTTING MACHINE USING CLEAN ENERGY

โดย นางสาวชลธิชา ตาดทอง นางสาวนภัทรฌา จิตนานนท์ นางสาวสุภาวดี นิติสุข และนางสาวลัคนา ยาวะโนภาส | โรงเรียนคำเตยวิทยา จังหวัดยโสธร
Contact: [email protected], [email protected]
Phone: 089-414-3006

รายละเอียดผลงาน: สิ่งประดิษฐ์เครื่องตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลังโดยใช้พลังงานสะอาด ใช้ในการตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลังแทนการใช้มีด ลดอัตราการแตกเสียหาย เพิ่มอัตราการงอกของราก ลดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง เครื่องมีความแข็งแรงทนทาน และสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย โดยมีหลักการทำงานที่ใช้พลังงานกลจากเท้าของผู้ใช้งานเป็นหลักในการเหยียบแป้นรองเท้า และส่งพลังงานผ่านโซ่ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนใบตัดที่มีลักษณะเดียวกันกับเลื่อยวงเดือน ซึ่งช่วยป้องกันท่อนพันธุ์ช้ำหรือลดอัตราการแตกเสียหายของท่อนพันธุ์ ทำให้รากมีอัตราการงอกที่สูงขึ้น