ระบบเพาะปลูกพืชกรองอากาศสำหรับผู้พักอาศัยในเขตเมือง

TGDA2018

รางวัลชมเชย

ผลงานประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement)
กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา

ระบบเพาะปลูกพืชกรองอากาศสำหรับผู้พักอาศัยในเขตเมือง
MENDEL

โดย นายพณัฏฐ์ โชติกุญชร | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Contact: [email protected]
Phone: 091-720-8504

รายละเอียดผลงาน: นวัตกรรมระบบเพาะปลูกแบบอัตโนมัติที่มีการนำเอาระบบสมองกลฝังตัว Embedded System มาปรับใช้กับระบบการปลูกพืชในเขตเมือง ผสานด้วยองค์ความรู้ด้านการเกษตรแผนใหม่ และความรู้เรื่องพันธุ์พืชกรองอากาศ ทำให้ได้ระบบเพาะปลูกพืชกรองอากาศสำหรับผู้พักอาศัยในเขตเมืองที่ใช้งานง่าย ควบคุมการทำงานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยการสั่งงานผ่าน application เพื่อรดน้ำ ให้แสงจากไฟที่ให้ย่านความยาวคลื่นสีน้ำเงินและสีแดง แสดงอุณหภูมิ และแสดงระดับน้ำกล่องปลูกพืช ช่วยในการติดตามการเติบโตของพืช และยังสามารถปรับสภาพอากาศในห้องพักอาศัยให้อำนวยต่อการใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์