โต๊ะเรียนสำหรับผู้บกพร่องด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวในระดับชั้นอนุบาล

TGDA2018

รางวัลรองชนะเลิศ

ผลงานประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไป

โต๊ะเรียนสำหรับผู้บกพร่องด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวในระดับชั้นอนุบาล
LEARNING AND TEACHING DESK FOR DISABLE CHILD IN KINDERGARTEN

โดย นายเกษม มานะรุ่งวิทย์ ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ ดร.นงนุช ศศิธร นางสาวกรชนก บุญทร และ นางชลธิชา สาริกานนท์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
Contact: [email protected]
Phone: 099-154-5355, 087-484-3723

รายละเอียดผลงาน: โต๊ะเรียน ผลิตจากไม้ยางพาราเพื่อรองรับพฤติกรรมการเรียนการสอนตามกลุ่มเด็กที่บกพร่องด้านร่างกาย ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ ประเภทที่ใช้มือเขียน ประเภทที่ใช้ปากเขียน และประเภทที่ใช้เท้าเขียน โดยมีหลักการสร้างสรรค์ในรูปแบบที่เรียบง่าย เน้นโครงสร้างที่ทำให้เบาสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย สามารถถอดประกอบได้ มีรูปลักษณ์ที่เหมาะสมต่อพฤติกรรมความบกพร่องของร่างกาย เพิ่มประโยชน์ใช้สอยเพื่อสอดรับกับความพิการ เน้นการช่วยเหลือตนเองในบางกิจกรรมอันเป็นการช่วยฝึกกล้ามเนื้อมือของผู้บกพร่องด้านร่างกาย และใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม