อุปกรณ์สำหรับทอ

TGDA2018

รางวัลรองชนะเลิศ

ผลงานสำหรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)
กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา

อุปกรณ์สำหรับทอ

โดย นายนนทพัทธ์ จินดามนต์ นางสาวสุทธิดา บรรยง นางสาวศุภัสรา คุริรัง นางสาววณิชยา สีดามาตย์ ด.ช.เรวัต โพธินาม และ ด.ญ.ศรัญญา อุไรพันธุ์ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
Contact: [email protected] ,[email protected]
Phone: 094-619-1996, 089-276-5080

รายละเอียดผลงาน: อุปกรณ์สำหรับทอเสื่อที่พัฒนามาจากโฮง หรือ เครื่องทอเสื่อจากภูมิปัญญาไทย ทำจากท่อพีวีซี มีน้ำหนักเบา สามารถถอดประกอบได้ พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนที่เกิดจากการทอเสื่อด้วยอุปกรณ์แบบดั้งเดิม มีการออกแบบที่รองฟืมจากท่อพีวีซี ใช้สำหรบรองฟืม เพื่อช่วยในการสอดเส้นเอ็น นอกจากนี้ยังได้คิดค้นวิธีการสอดเส้นเชือกไว้กับฟืม และตัดเผื่อไว้ประมาณหนึ่งโฮงพอดี จึงช่วยลดเวลาในการขึงเส้นเชือกกับโฮงได้ รวมไปถึงช่วยเพิ่มศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำให้ใช้ระยะเวลาในการผลิตลดลง