ระบบกระชังเลี้ยงกุ้งบำบัดน้ำเสีย รักษาสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงานร่วมกับพลังงานทดแทน

TGDA2018

รางวัลชนะเลิศ

ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไป

ระบบกระชังเลี้ยงกุ้งบำบัดน้ำเสีย รักษาสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงานร่วมกับพลังงานทดแทน
FRESH WATER SHRIMP FARM ECOSYSTEM

โดย นายณัฐพล พินิจจันทร์
Contact: [email protected] , [email protected]
Phone: 089-764-3311, 095-481-3385

รายละเอียดผลงาน: ระบบกระชังเลี้ยงกุ้งที่มีการใช้เทคโนโลยีระบบการดูดของเสีย (น้ำขี้เลนกุ้ง) ใต้บ่อ เพื่อนำมาทำเป็นปุ๋ย และบำบัดน้ำในกระชังด้วยระบบ UV-Bio Filter ที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดโดยการใช้อากาศอุณหภูมิสูงผสมกับน้ำไล่ก๊าซพิษที่เกิดจากขี้เลน และใช้อากาศอุณหภูมิตํ่าผสมน้ำเร่งการละลายออกซิเจน (O2) ในน้ำ ควบคุมปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ (DO) ให้มีค่าสูง ด้วยนวัตกรรมหัวฉีดในระบบกระบอกสูบที่คิดค้นเฉพาะ ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า ทำให้ลดต้นทุนการผลิต และผลผลิตกุ้งมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น