ระบบผลิตแก๊สชีวภาพแบบแห้ง รุ่น 2 (พึ่งพาตัวเอง)

TGDA2018

รางวัลชมเชย

ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไป

ระบบผลิตแก๊สชีวภาพแบบแห้ง รุ่น 2 (พึ่งพาตัวเอง)
SOLID-STATE BIOGAS PRODUCTION ED.2

โดย ดร.พิพัฒน์ จันทร์ประดิษฐ์ และ นางสาวยาสมี เลาหสกุล | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Contact: [email protected]
Phone: 081-959-2614, 081-599-4526

รายละเอียดผลงาน: ระบบผลิตแก๊สชีวภาพแบบแห้ง รุ่น 2 เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพรูปแบบใหม่โดยการหมักแห้งในถังพลาสติกแบบ 2 ขั้นตอน ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ ชุดหมักกรด, ชุดหมักแก๊ส และชุดถังเก็บแก๊ส ซึ่งการหมักจะใช้เศษวัสดุทางการเกษตรร่วมกับมูลสุกร และพ่นฝอยน้ำเสียจากครัวเรือน เพื่อเป็นแหล่งของสารอาหารและความชื้นแก่ระบบหมัก โดยระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถกำจัดเศษวัสดุเหลือทิ้งที่เป็นขยะอินทรีย์ทั้งส่วนของแข็งและของเหลว แบบไม่มีของเสียเหลือทิ้ง (zero waste) และยังสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ ด้วยการทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำชีวภาพ รวมไปถึงการนำแก๊สชีวภาพที่ผลิตได้มาใช้หุงต้มในครัวเรือน