TGDA ขนผลงานชนะเลิศ TGDA2019 เข้าร่วมงานแถลงข่าวเกษตรแฟร์ 2562 แล้วพบกัน 25 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์นี้

         สถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าร่วมงานแถลงข่าวเกษตรแฟร์ ประจำปี 2562 โดยนำผลงานที่ชนะการประกวด Thailand Green Design Awards 2019 (TGDA2019) ในประเภทต่างๆ ไปโชว์ในงาน  ซึ่งผลงานทั้งหมดที่ได้รับรางวัลจากการประกวด TGDA2019 จะนำไปจัดแสดงนิทรรศการที่บูท TGDA บนอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริ ในระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 และพบกับการประกวดรางวัล The best of the best young TGDA2019 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 31 มกราคม 2562 พร้อมกับการประกาศนียบัตรของผู้รับรางวัลประเภทต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลงานองค์ความรู้ของทางสถาบันฯ และกิจกรรม Workshop อาทิเช่น DIY: การทำผ้าคราม การทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ และการการแข่งขันการคิดสูตรขนมจากแป้งข้าว เป็นต้น