กำหนดการการตัดสินรางวัล The Best of the Best YOUNG TGDA2020 Thailand Green Design Awards 2020 ณ งานเกษตรแฟร์ 2563

กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

และ การตัดสินรางวัล The Best of the Best YOUNG TGDA2020

Thailand Green Design Awards 2020 ณ งานเกษตรแฟร์ 2563

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น.

ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เวลา 13.00 – 13.15 น. ลงทะเบียนผู้แข่งขัน
เวลา 13.15 – 14.15 น. การตัดสินรางวัล The Best of the Best YOUNG TGDA2020 ผู้ได้รับรางวัลสูงสุดของ 3 ประเภทการประกวดในกลุ่มนักเรียน นิสิตและนักศึกษา มานำเสนอเพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักออกแบบหัวใจสีเขียวรุ่นเยาว์ ประจำปี 2563
เวลา 14.15 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
ลงทะเบียนผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด
เวลา 14.45 – 14.50 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ
เวลา 14.50 – 16.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ กล่าวถึงโครงการ TGDA กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล และมอบประกาศนียบัตร ดังนี้
– ประเภทประหยัดพลังงานและนวัตกรรมสีเขียว
– ประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
– ประเภทการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ
– รางวัล The Best of the Best YOUNG TGDA2020
เวลา 16.00 – 16.30 น. เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล
เวลา 16.30 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม

หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม