ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม TGDA: Workshop & Creative Talk “GREEN BUSINESS TREND”

pr249-1

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12.30 – 16.00 น.

สยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น 4  Living Room 2

 

ท่านที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ กรุณาแจ้งยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

ที่อีเมล์ [email protected] หรือ โทร. 089-829-6179 / 092-557-3022

(**ท่านที่มีรายชื่อแต่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ กรุณาแจ้งกลับโดยด่วน)

 

1      คุณกรชนก บุญทร

2      คุณเกษม  ไม่ระบุนามสกุล

3      คุณโกศล แสงทอง

4      คุณจง บุญประชา

5      คุณจตุพร สันติมิตร

6      คุณจุฑารัตน์ ดอนไผ่ศรี

7      คุณชนาธินาถ คำร้อย

8      คุณชัชชฎาภา เอื้อราศรีกุล

9      คุณณัฐจิรายู์ จิรายุวัฒนา

10     คุณณัฐริกา อดุลย์วิทยากร

11     คุณณัฐวิทย์ แตงเจริญ

12     คุณตฤณ อุ่นศิริยศ

13     คุณทรงปกรณ์ ภูหนองโอง

14     คุณ Thaveechai Sirikulthada

15     คุณธัญชนก เกษมสวัสดิ์

16     คุณธีรศักดิ์ ลิ้มทัตธนกุล

17     คุณนพพันธุ์ แก้วกันใจ

18     คุณนภดล สังวาลเพ็ชร

19     คุณนฤมล ศักดิ์สิทธิเสรีกุล

20     คุณนันท์นภัส เงินบำรุง

21     คุณนันท์สิตา นุชอนงค์

22     คุณนิโลบล ศรีวิรัตน์

23     คุณเนตรนภิส วันดี

24     คุณปภณภรพัฒน์ มนัสพรดิศรณ์

25     คุณปภัชญา ปรางค์สุวรรณ

26     คุณปาจรีย์ คิวเจริญวงษ์

27     คุณภัควรินทร์ ชัยหิรัณย์ชาติ

28     คุณมนิษฐา ไรแสง

29     คุณยุพาพร สีจุ้ย

30     คุณโยษิตา เรืองฤทธิ์

31     คุณวรภัทร์ เมืองรวมญาติ

32     คุณวลงค์กร เทียนเพิ่มพูล

33     คุณวันดี มณีจันทร์

34     คุณวารี ตั้งทวีรุ่งโรจน์

35     คุณ Saran nak

36     คุณศราวุฒิ ละมูล

37     คุณศีรวิชญ์ บุญซื่อ

38     คุณสมสกุล จีระศิลป์

39     คุณสวัสดิ์ สุขสุเสียง

40     คุณสายชล สิทธิกุลวณิชย์

41     คุณสายทิพย์ ลาลุน

42     คุณ Sittikorn Nualrod

43     คุณสิรภพ บุญเพ็ง

44     คุณสุนทรี ศรีวานิชภูมิ

45     คุณ Supranee manoratch

46     คุณสุพัตรา เกริกสกุล

47     คุณสุรชัย แซ่อื้อ

48     คุณสุลักษณ์ เพ็ชรรัตน์

49     คุณสุวิจักขณ์ กิตติวโรฬาร

50     คุณสุวิทย์ หาญเมธีคุณา

51     คุณอนุกูล ภูมิวัฒน์

52     คุณอภิชาต ศิริรักษ์

53     คุณอภิวิชญ์ รักการ

54     คุณอมร พทุธาโกฐิรัตน์

55     คุณอรรถบูรณ์ อัทธายุวัฒน์

56     คุณอัญชิสา ติระชูศักดิ์

 

ท่านที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ กรุณาแจ้งยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

ที่อีเมล์ [email protected] หรือ โทร. 089-829-6179 / 092-557-3022

(**ท่านที่มีรายชื่อแต่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ กรุณาแจ้งกลับโดยด่วน)