การประกวด The Best of The Best Young “TGDA2018”

logo-tgda

    การประกวด The Best of The Best Young “TGDA2018” เป็นการแข่งขันที่จัดโดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ในโครงการการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards ซึ่งจะทำการคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันจากผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษาในทุกประเภทของการประกวด ได้แก่ ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน ผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต และผลงานสำหรับสังคมผู้สูงอายุ โดยคณะกรรมการที่เป็นผู้ให้คะแนนการแข่งขันในปีนี้  ได้แก่ ดร.เสรี กุญแจนาค ผศ.ดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ คุณรัตติญา ศริดารา ดร.สุพนิดา วินิจฉัย และคุณวุฒินันท์ คงทัด

.

.     ผลงานที่ได้เข้าร่วมในการแข่งขัน โดยได้รับการคัดเลือกจากโครงการการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards2018  มีดังนี้

ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน: โครงการออกแบบฉากกั้นบรรเทาความร้อนโดยใช้หลักหลักการทำงานและคุณสมบัติของน้ำ ออกแบบโดยนางสาวอิทธิยา โกตระกูล มหาวิทยาลัยศิลปากร

S__18972677

.

ผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ: SHRIMP SHELL LAMP โคมไฟตกแต่งบ้านจากเปลือกกุ้ง ออกแบบโดยนายชัยวัฒน์ เด่นเสมอวงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

27747601_2022402351120321_561958462510863593_o

.

ผลงานประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต: โดรนดูแลสวนมะพร้าวเพื่อคุณ ออกแบบโดยนายกฤตธัช สาทรานนท์ และคณะ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

27503724_2022403294453560_7374551740101913803_o

.

ผลงานสำหรับสังคมผู้สูงอายุ: เครื่องช่วยลุกนั่งชักโครกแบบย่นแรงสำหรับผู้สูงอายุ ออกแบบโดยนายอนุรักษ์ ชุมปลา และคณะ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา สพม.22

27629335_2023551814338708_2556972864131678922_o

.

.      ผลงานที่ได้รับรางวัลจากผลการตัดสินการประกวด The Best of The Best Young “TGDA2018” คือ “เครื่องช่วยลุกนั่งชักโครกแบบย่นแรงสำหรับผู้สูงอายุ” ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาความลำบากและสร้างความปลอดภัยในการลุก-นั่งชักโครกอันเนื่องมาจากปัญหาสุขภาพในผู้สูงอายุ งานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ บูธ TGDA อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3

.

ดูภาพกิจกรรมย้อนหลังได้ที่: คลิก