Thailand Green Design Awards 2020 การประกวดผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิตหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลทางการเกษตร วัสดุธรรมชาติและเศษวัสดุทางการเกษตรต่างๆ เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 29 พฤศจิกายน 2562 โดยแบ่งประเภทรางวัลออกเป็น 3 ประเภท และแบ่งกลุ่มผู้สมัครออกเป็น 2 กลุ่ม โดยปีนี้มีรางวัลพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งรางวัล คือ “ประเภทรางวัลเกียรติยศ (Honorary Awards) ประเภทผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ ด้านการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การยกระดับคุณภาพชีวิต และการตอบแทนทางสังคม (Social Contribution)”

ดาวน์โหลดใบสมัคร กลุ่มที่ 1 กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา

ดาวน์โหลดใบสมัคร  กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

กำหนดการ Thailand Green Design Awards 2019

กำหนดการ กิจกรรม
16 กันยายน 2562 เปิดรับสมัคร
29 พฤศจิกายน 2562 ปิดรับสมัคร และปิดรับการส่งผลงาน
มกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 – ตัดสินและประกาศผล
– จัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงาน
– แข่งขันเฟ้นหาสุดยอดนักออกแบบหัวใจสีเขียวรุ่นเยาว์ The Best of the Best Young TGDA2020
– แข่งขัน TGDA Popular Vote
มีนาคม 2563 พิธีมอบโล่รางวัล เงินรางวัล และประกาศนียบัตร
ประกาศผล TGDA Popular Vote ประจำปี 2563
จัดแสดงผลงาน ณ สยามพารากอน

*หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ประเภทรางวัล/ผลงาน

1. รางวัลผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Product for energy saving)

ผลงานที่ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ลดการใช้พลังงานด้านต่างๆ การออกแบบและพัฒนาผลงานที่ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน การประยุกต์องค์ความรู้ทั้งในศาสตร์ของการออกแบบ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ด้านเคมี ชีววิทยา ความรู้ทางวิศวกรรม และศาสตร์อื่นๆ เพื่อจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์นวัตกรรมที่มุ่งเน้นการใช้ จัดสรร พลังงานอย่างคุ้มค่า สร้างนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม รวมถึง Green Device และ Green Application


2.รางวัลผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resources Efficiency)

ผลงานที่มีการออกแบบที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเปลี่ยนจากขยะให้กลายเป็นทรัพยากรทรงพลัง ด้วยการลด (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) การซ่อมบำรุง (Repair) รวมถึงผลงานออกแบบที่ช่วยในการลดปริมาณขยะ (Reduce Waste) การคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อลดขยะ อันจะเป็นการสร้างหนทางที่จะนำวัสดุเหลือใช้และผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งานกลับมาใช้อีกครั้ง รวมถึงนวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์จากเศษเหลือทิ้ง (Upcycling)


3.รางวัลผลงานประเภทยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและส่งเสริมสังคมผู้สูงอายุให้มีคุณภาพ (Life Enhancement)

ผลงานที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์โดยผลิตภัณฑ์จะช่วยอำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาให้ได้มากที่สุด เพื่อทำให้คุณภาพการใช้ชีวิตมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค

ผลงานที่ช่วยพัฒนาและยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิตของผู้พิการ ให้สามารถดำรงชีวิตได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อผู้พิการ ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการ ด้วยการออกแบบผลงานที่สร้างสรรค์และคำนึงถึงผู้พิการ ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผลงานที่มีการออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุในการดำรงชีพให้สะดวกขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพด้วยตนเองของผู้สูงอายุ

กลุ่มผู้สมัคร

– กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา (ถึงระดับปริญญาตรี เท่านั้น)

– กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

รางวัลพิเศษ

รางวัล The Best of The Best Young : TGDA2020

รางวัลพิเศษ The Best of The Best Young : TGDA2020 นี้เป็นรางวัลที่ได้จากการให้ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากทั้ง 3 ประเภทการประกวด เฉพาะกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา จำนวน 3 ทีม มานำเสนอผลงานที่ได้รับรางวัลเพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักออกแบบหัวใจสีเขียวรุ่นเยาว์

 

รางวัล Popular Vote

รางวัล Popular Vote เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้ร่วมโหวตผลงานทั้งหมดที่ได้รับรางวัล TGDA2020 หรือผลงานที่ได้รับรางวัลในปี 2563 โดยจะเปิดให้ร่วมโหวตในช่วงระหว่างการจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลในงานเกษตรแฟร์ และจะประกาศผลในพิธีมอบรางวัล

 

“ประเภทรางวัลเกียรติยศ (Honorary Awards) ประเภทผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ ด้านการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การยกระดับคุณภาพชีวิต และการตอบแทนทางสังคม (Social Contribution)”

บุคคล กลุ่มคน หน่วยงาน องค์กร ผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ สร้างจุดเปลี่ยน หรือปฏิบัติงานที่คำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม จุดประกายสังคมให้เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม กระตุ้นให้เกิดการใช้ชีวิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โลก และการใช้ชีวิตในสังคมอย่างเท่าเทียม การจุดประกายทางความคิด การสรรค์สร้างโครงการ ผลงาน หรือเทรนด์ ที่ส่งผลต่อสังคมในวงกว้าง

สอบถามเพิ่มเติม

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทร. 092-557-3022 และ 02-942-8600-3 ต่อ 601, 603

อีเมล์  tgda.kapi@ku.th

เว็บไซต์ www.tgda.in.th

Facebook www.facebook.com/TGDA.Thailand