ประกาศผลการตัดสินการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2020

ตามที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ประเภทไม่ใช่อาหาร ภายใต้ชื่อ การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2020 นั้น บัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการตัดสินการประกวดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการตัดสินและรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2020 ดังนี้

1.รางวัลผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving) และ นวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation)

 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา (ถึงระดับปริญญาตรี เท่านั้น)

ชนะเลิศ          ผลงาน เตาปิ้งย่างลดควันระบบป้องกันการไหม้ด้วยน้ำประหยัดพลังงาน
ผู้เข้าประกวด นายธรรมนูญ รุจิญาติ และ นายรัตนพงค์ แก้วนรา

รองชนะเลิศ      ผลงาน คาร์บอนโฟมยางพาราสำหรับกำจัดการรั่วไหลของน้ำมัน
ผู้เข้าประกวด นายนันทวัฒน์ ขยันกสิกรรม

ชมเชย            ผลงาน อิทธิพลของไอน้ำควบแน่นเหลือทิ้งจากออโตแคลฟที่มีต่อสมบัติทางกายภาพและ เชิงกลของวัสดุเชิงประกอบไฟเบอร์ซีเมนต์สมรรถนะสูง
ผู้เข้าประกวด นายชยานนท์ เอี่ยมใส และ นายเอกดนัย ดีประเสริฐวงศ์

 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

ชนะเลิศ          ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์

รองชนะเลิศ      ผลงาน แพลตฟอร์มบริหารจัดการพลังงานแบบพลวัต
ผู้เข้าประกวด บริษัท เวคิน (ประเทศไทย) จำกัด

รองชนะเลิศ      ผลงาน เครื่องเติมอากาศประหยัดพลังงาน แบบไฮบริดจ์
ผู้เข้าประกวด นายบุญฤทธิ์ สูญพ้นไร้

ชมเชย            ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์

 

2. รางวัลผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resources Efficiency)

 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา (ถึงระดับปริญญาตรี เท่านั้น)

ชนะเลิศ          ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์

รองชนะเลิศ      ผลงาน กล่องข้าวน้อยฆ่าขยะอินทรีย์
ผู้เข้าประกวด นายภัทรดนัย ธูปสุวรรณ

ชมเชย            ผลงาน การใช้ประโยชน์ของเศษแก้วบดจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในวัสดุเชิงประกอบซีเมนต์เสริมแรงด้วยเส้นใย
ผู้เข้าประกวด นางสาวณัฐธิดา สีหราช  นางสาวนวินดา เวชสัสถ์ นางสาวนภัสสร แสวงศิริผล และ นางสาวภัทราภรณ์ ดวงคำสมเพ็ชร

ชมเชย            ผลงาน นวัตกรรมกระถางต้นไม้รักษ์โลกระบบการรดน้ำแบบ Water absorption
ผู้เข้าประกวด นางสาวเบญญาภา วินิชชาคม  นางสาวบุณยาพร เงาพรหม และ นางสาวอัคริมา กันทะสุข

 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

ชนะเลิศ          ผลงาน แผ่นปูพื้นดีไซเคิล
ผู้เข้าประกวด บริษัท วินเทรด โปรดักส์ จำกัด

รองชนะเลิศ      ผลงาน การออกแบบตีนกบจากเส้นใยถ่านผสานลวดลาย
ผู้เข้าประกวด แบรนด์ Sea Concept Store บริษัท ดีไอ คอนเซ็ปต์ สโตร์ จำกัด

ชมเชย            ผลงาน Moby Whale Plastic Bag Holder
ผู้เข้าประกวด บริษัท นิว อาไรวา จำกัด

ชมเชย            ผลงาน กระจกขัดเทอกลาสโซ
ผู้เข้าประกวด บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

 

3. รางวัลผลงานประเภทยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ และส่งเสริมสังคมผู้สูงอายุให้มีคุณภาพ (Life Enhancement)

 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา (ถึงระดับปริญญาตรี เท่านั้น)

ชนะเลิศ          ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์

รองชนะเลิศ      ผลงาน Smart adaptive blazer
ผู้เข้าประกวด นางสาวคอรีเยาะห์ เปาะอิแต และ นางสาวจารุวรรณ บุตระ

ชมเชย            ผลงาน เครื่องสาวไหม 3 in 1
ผู้เข้าประกวด นางสาวชุติกานต์ อ่อนสีดา  นางสาวรุ้งทิพย์ สร้างช้าง นางสาวพุทธรักษา ละเกษ  และ นางสาวจีรวัลย์ ศรีวะรมย์

 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

 ชนะเลิศ          ผลงาน รองเท้าสุขภาพจากขุยมะพร้าวเพื่อผู้สูงอายุ
ผู้เข้าประกวด ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนกิจฟุตแวร์

รองชนะเลิศ      ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์

ชมเชย            ผลงาน Texture nosaurous
ผู้เข้าประกวด นางสาวนันทิยา ณ หนองคาย  ผศ.ดร.จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ รศ.ดร.ไพโรจน์ ชมุนี  และ นางสาวพรทิพย์ ประยุทธเต

ชมเชย            ผลงาน น้ำนมข้าวยาคูออร์แกนิค
ผู้เข้าประกวด บริษัท ไดมอนด์ เฟรช โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่   17  มกราคม  พ.ศ.2563

กำหนดการและรายละเอียดต่างๆ จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
TGDA ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโลกสีเขียวที่ยั่งยืนไปพร้อมกับเรา

ดาวน์โหลดประกาศฉบับเต็มได้ที่นี่