ขอเชิญทุกท่านร่วมงานพิธีมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลของการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2020

พิธีมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลการประกวด
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Thailand Green Design Awards 2020

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 สยามพารากอน

12.45 – 13.15 น. ลงทะเบียนผู้บริหาร ผู้ได้รับรางวัล และสื่อมวลชน
13.30 – 13.35 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ
13.35 – 13.45 น. ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ กล่าวรายงาน
13.45 – 13.55 น. ประธานกรรมการตัดสิน รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต กล่าวภาพรวมการตัดสิน
13.55 – 14.05 น. ทูต TGDA และกรรมการตัดสิน คุณเข็มอัปสร สิริสุขะ (เชอรี่) กล่าวถึงความสำคัญของการประกวดและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
14.05 – 15.30 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์
กล่าวถึงโครงการ TGDA กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รางวัล และมอบรางวัล ดังนี้
– รางวัลเกียรติยศ Honorary Awards
– รางวัลประเภทประหยัดพลังงานและนวัตกรรมสีเขียว
– รางวัลประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
– รางวัลประเภทการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ
– รางวัล TGDA2020 Popular Vote
15.30 – 16.00 น. ถ่ายภาพร่วมกัน และผู้ได้รับรางวัลแต่ละประเภทขึ้นถ่ายภาพรวม
16.00 – 17.00 น. ผู้บริหารและสื่อมวลชนเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานที่ได้รับรางวัล TGDA2020 และผู้ได้รับรางวัลทุกคนยืนประจำผลงาน
17.00 น. เสร็จสิ้นพิธีการ

หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม