พิธีมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล ของการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม TGDA2020

พิธีมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล ของการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2020 หรือ TGDA2020 เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 Siam Paragon

โดยมี รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ เป็นประธานในพิธี และ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ดร.สุพนิดา วินิจฉัย กล่าวรายงานถึงการดำเนินงานโครงการประกวดในปี 2020 นี้ นอกจากนี้ รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต ประธานกรรมการตัดสิน ได้กล่าวถึงภาพรวมการตัดสินในปีนี้ และสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของไทย

พิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนพื้นที่การจัดงานจากศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่งสยามพารากอนได้ให้การสนับสนุนการประกวด TGDA มาอย่างต่อเนื่องกว่า 4 ปีแล้ว สถาบันฯ ขอขอบคุณที่ศูนย์ฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมนี้มาโดยตลอด รวมถึงผู้สนับสนุน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) สำนักประสานงานชุดโครงการยางพารา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท พาราไชแอนติฟิกส์ จำกัด

สำหรับผู้ได้รับรางวัล TGDA2020 ในครั้งนี้ประกอบด้วย รางวัลเกียรติยศ (Green Honorary Awards) ประเภทผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ ด้านการรักษาและการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การยกระดับคุณภาพชีวิต และการตอบแทนทางสังคม (Social Contribution) ทั้งประเภทบุคคล และ องค์กร จำนวน 9 ท่าน และผลงานที่ได้รับรางวัลจาก 3 ประเภททั่วไป คือ 1) ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving) และ นวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation) 2) รางวัลผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resources Efficiency) และ 3) รางวัลผลงานประเภทยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ และส่งเสริมสังคมผู้สูงอายุให้มีคุณภาพ (Life Enhancement) จำนวน 17 ผลงาน

โดยงานพิธีมอบรางวัลในวันนี้จัดขึ้นภายใต้การดำเนินงานของคณะทำงาน TGDA ดร.รังสิมา ชลคุป (ประธานคณะทำงานฯ) ดร.นัฏพร ขนุนก้อน (รองประธานคณะทำงานฯ) คุณชลลดา บุราชรินทร์ (รองประธานคณะทำงานฯ) และคณะกรรมการ TGDA ทุกท่าน สถาบันผลิตตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“โลกของเราจะเป็นสีเขียวอย่างยั่งยืนได้ … ต้องเกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจ ของทุกภาคส่วน … TGDA ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโลกสีเขียวที่ยั่งยืนไปพร้อมกัน