TGDA2017

ตามที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ประเภทไม่ใช่อาหาร ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2017 นั้น บัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการตัดสินการประกวดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการตัดสินและรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2017 ดังนี้

ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving)

กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา

รางวัลชนะเลิศ

รางวัลรองชนะเลิศ

รางวัลชมเชย

ศึกษาผลกระทบของระบบสุญญากาศที่มีต่อการกลั่นน้ำทิ้งจากครัวเรือนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

น.ส.ชนาธิป พิมลพรรณ์ และ น.ส.นลินี แสนเทพ

ถังหมักแก๊สชีวภาพแบบแห้งรุ่นพึ่งพาตัวเอง

นายพิพัฒน์ จันทร์ประดิษฐ์ และคณะ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ถ่านอัดหุงต้มพร้อมไล่ยุง

นายฉัตรชัย ไร่สงัด

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ

รางวัลรองชนะเลิศ

รางวัลชมเชย

กลุ่มผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

รางวัลชนะเลิศ

รางวัลรองชนะเลิศ

ดีไอ สมาร์ท ไวเลส สวิตซ์

บริษัท ดีไอ คอนเซ็ปต์ สโตร์ จำกัด

รางวัลชมเชย

โครงการ “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2559

บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดถังเครื่องซักผ้าจากธรรมชาติ ณ นนท์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนเชอรัล อินเกรเดียนส์

ผลงานประเภทการใช้ทรัพยาการอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency)

กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา

รางวัลชนะเลิศ

ชุดโคมไฟจากเศษเสื่อกก

น.ส.ยุพาพร สีจุ้ย และนายสิรภพ บุญเพ็ง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รางวัลรองชนะเลิศ

ถุงเพาะชำย่อยสลายได้จากเส้นใยธูปฤาษี

น.ส.ไพจิตรา แก่นนาคำ และคณะ | โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

รางวัลชมเชย

ผลิตภัณฑ์ของเล่นแมวจากรากตำแยแมวและผักตบชวา WEWO

นายชวนพจน์ ถิ่นโพธิ์วงษ์ และคณะ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ

CHARCOAL TILE

นายนภดล สังวาลเพ็ชร

รางวัลชมเชย

โคมไฟรังไหมเย็บมือ

กลุ่มรังไหมประดิษฐ์

กลุ่มผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

รางวัลชนะเลิศ

ผลิตภัณฑ์จากเปลือกข้าว

บริษัท โซไนต์ อินโนเวทีฟ เซอร์เฟสเซส จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศ

สายหิ้วกล่อง

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เมนี่โกราวน์ คอเลคชั่น

บริษัท เมนี่ เมนี่ จำกัด

รางวัลชมเชย

เอิร์ท บล็อกซ์

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

โอริกามิ ชุดภาชนะจากคอมโพสิตชีวภาพปาล์มน้ำมันกับเมลามีน

บริษัท เอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอล จำกัด

อีโค่เปเปอร์

บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด

ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยสับปะรด

บริษัท ไทยนำโชคเท็กซ์ไทล์ จำกัด

ผลงานประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement)

กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา

รางวัลชนะเลิศ

Posts not found

รางวัลรองชนะเลิศ

Posts not found

รางวัลชมเชย

Posts not found

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ

ชุดอุปกรณ์การทำผ้าบาติก

ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ และคณะ

รางวัลรองชนะเลิศ

แผ่นรองกันมดแอนต์แพด

นายศรีวิชญ์ บุญซื่อ

สมุนไพรไม้จิ้มฟันจากก้านตะไคร้

วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรลูกประคบ

รางวัลชมเชย

กลุ่มผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

รางวัลชนะเลิศ

รางวัลรองชนะเลิศ

บาน

บริษัท สยาม ทริปเปิล จำกัด

รางวัลชมเชย

สารสกัดสมุนไพร นวัตกรรมใหม่จากสมุนไพรอบอาบแผนโบราณ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาลักษณ์เจริญ

ผลงานสำหรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)

รางวัลชนะเลิศ

ดูโอซีท

น.ส.วรีสา ลัคนาธรรมพิชิต และคณะ

รางวัลรองชนะเลิศ

Stand by me รองเท้าสลิปเปอร์เพื่อผู้สูงอายุ

น.ส.พิชญ์สินี เรืองวรเวทย์ และคณะ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รางวัลชมเชย

ชามะม่วงหาวมะนาวโห่ สำเร็จรูป ตราทรี ฟรุต

นายปัณฑ์กรณ์ หรูรักษ์วิทยา์ และคณะ | มหาวิทยาลัยหอการค้า

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ

รางวัลรองชนะเลิศ

กลุ่มผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

รางวัลชนะเลิศ

เก้าอี้ผู้อายุ

บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศ

ไฮโดรเมช

บริษัท แอดวานซ์ เมดิเทค จำกัด

Bacbomb Denture Nano Bubble Cleanser

บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

รางวัลชมเชย