TGDA2018

Thailand Green Design Awards 2018 ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลในปีนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 36 ผลงาน จาก 4 ประเภทการประกวด โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก จัดขึ้น ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2561

Thailand Green Design Awards 2019 ซึ่งได้ประกาศผลการตัดสินไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา และเราได้คัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของ 4 ประเภทการประกวดของกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา มานำเสนอเพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักออกแบบหัวใจสีเขียวรุ่นเยาวน์ กับ The Best of the Best Young “TGDA2019”

ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving)

กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา

รางวัลชนะเลิศ

โครงการออกแบบฉากกั้นบรรเทาความร้อนโดยใช้หลักการทำงานและคุณสมบัติของน้ำ

นางสาวอิทธิยา โกตระกูล | มหาวิทยาลัยศิลปากร

รางวัลรองชนะเลิศ

การพัฒนาเครื่องตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลังโดยใช้พลังงานสะอาด

นางสาวชลธิชา ตาดทอง นางสาวนภัทรฌา จิตนานนท์ นางสาวสุภาวดี นิติสุข และนางสาวลัคนา ยาวะโนภาส | โรงเรียนคำเตยวิทยา จังหวัดยโสธร

รางวัลชมเชย

ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกสูตรใหม่ใส่ใจโลก

นางสาวอารียา มงคลขจิต และ นางสาวปวรรัตน์ รุ่งศรี | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไป

รางวัลรองชนะเลิศ

กระเบื้องน้ำ

นางสาวปองธิดา สันตยานนท์

รางวัลชมเชย

ระบบผลิตแก๊สชีวภาพแบบแห้ง รุ่น 2 (พึ่งพาตัวเอง)

ดร.พิพัฒน์ จันทร์ประดิษฐ์ และ นางสาวยาสมี เลาหสกุล | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กลุ่มผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

รางวัลชนะเลิศ

เครื่องทำน้ำร้อนจากเครื่องปรับอากาศ PAC Frenergy

บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศ

หลอดไฟ ตั๊กกี้แลมป์

บริษัท ออล อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลจีส จำกัด

รางวัลชมเชย

เคลือบบ้านให้กันร้อน

บริษัท อีสต์เอิธ จำกัด

ผลงานประเภทการใช้ทรัพยาการอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency)

กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา

รางวัลชนะเลิศ

SHRIMP SHELL LAMP

นายชัยวัฒน์ เด่นเสมอวงษ์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รางวัลรองชนะเลิศ

RE-Weed

นายภัทรวุธ จุลพันธ์ นายมงคล อิงคุทานนท์ และ นายจิรทีปต์ จรครบุรี | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รางวัลชมเชย

Grow ที่รองแก้วน้ำฝังเมล็ดผัก

นางสาวอรจิรา เสนาสุ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ

กลับมา

นายวิทยา ชัยมงคล

รางวัลรองชนะเลิศ

ผ้าไหมนวัตกรรมลายสร้างสรรสวรรค์บ้านนา

กลุ่มทอผ้าบ้านหนองหญ้าปล้อง วิสาหกิจชุมชนผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ

รางวัลชมเชย

ผลิตภัณฑ์กำจัดเศษผักและผลไม้โดยใช้ไส้เดือน

นางสาวพลอย ชัยพรเรืองเดช

กลุ่มผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

รางวัลชนะเลิศ

ซองเก่าไป แฟ้มใหม่มา

บริษัท ไทย ที อาร์ เอส (2008) จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศ

เขียงแกลบรักษ์โลก

บริษัท ฮัสค์ กรีน จำกัด

รางวัลชมเชย

PAPER YOU CAN WEAR

บริษัท เบสิค ตีออรี่ จำกัด

ผลงานประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement)

กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา

รางวัลชนะเลิศ

โดรนดูแลสวนมะพร้าวเพื่อคุณ

นายกฤตธัช สาทรานนท์ นายวีระชาติ ค้ำคูณ นายวุฒิภัทร โชคอนันตทรัพย์ นายณัฐพงษ์ ฉางแก้ว และ นายชินวัตร ชินนาพันธ์ | สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รางวัลรองชนะเลิศ

มีดแกะหน่อไม้

นายนริน อินธิแสง และ นายคมสันต์ เขตนคร | โรงเรียนปลาปากวิทยา

รางวัลชมเชย

ระบบเพาะปลูกพืชกรองอากาศสำหรับผู้พักอาศัยในเขตเมือง

นายพณัฏฐ์ โชติกุญชร | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ

เดินเล่น

นางสาวชนัญชิดา ชาญอุไร

รางวัลรองชนะเลิศ

โต๊ะเรียนสำหรับผู้บกพร่องด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวในระดับชั้นอนุบาล

นายเกษม มานะรุ่งวิทย์ ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ ดร.นงนุช ศศิธร นางสาวกรชนก บุญทร และ นางชลธิชา สาริกานนท์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รางวัลชมเชย

ทรี-อิน-วัน : จุกปิดขวดแก้วนวัตกรรม

นางสาวอรกานต์ สายะตานันท์

กลุ่มผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

รางวัลชนะเลิศ

ผลิตภัณฑ์เครื่องครัวจากเปลือกข้าว

บริษัท ฮัสค์ กรีน จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศ

มาตุลี

บริษัท บารามี แลบบอราทอรีส์ จำกัด

รางวัลชมเชย

เตียงอาบแดดจัดเก็บในแนวตั้ง

บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด

ผลงานสำหรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)

รางวัลชนะเลิศ

เครื่องช่วยลุกนั่งชักโครกแบบย่นแรงสำหรับผู้สูงอายุ

นายอนุรักษ์ ชุมปลา นางสาวทิพย์สุดา เคนสงคราม และนางสาวนลัทพร พลภักดี | โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา สพม.22

รางวัลรองชนะเลิศ

อุปกรณ์สำหรับทอ

นายนนทพัทธ์ จินดามนต์ นางสาวสุทธิดา บรรยง นางสาวศุภัสรา คุริรัง นางสาววณิชยา สีดามาตย์ ด.ช.เรวัต โพธินาม และ ด.ญ.ศรัญญา อุไรพันธุ์ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

รางวัลชมเชย

กางเกงสำหรับผู้สูงอายุชาย

นายพิสิษฐ์ สุภิสิงห์ นายพิษณุ สังข์สีเหลือบ และ นายธนพล มณีชื่น | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ

ครัส

นายกาย จาตุรจินดา

รางวัลรองชนะเลิศ

น้ำตาลช่อดอกมะพร้าว

นายภาณุกฤษ เดชากิตตินันท์ และ นางสาวณัฐท์ธีรา งามโสภา

รางวัลชมเชย

ตุ๊กตาบำบัด

นางสาวนันทิยา ณ หนองคาย

กลุ่มผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

รางวัลชนะเลิศ

เฟรชชี่ โซป ชาวเวอร์ ชีท

บริษัท เบร คอสเมติก แลบ จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศ

จีวา ซุปเปอร์ รีไวต้าไลซ์เซอร์

บริษัท ช เนเจอร์ จำกัด

รางวัลชมเชย

ผลิตภัณฑ์จากดอกเกลือ

บริษัท ออลซีซั่น ไวท์ จำกัด