TGDA2020

พิธีมอบประกาศนียบัตรการประกวด Thailand Green Design Award 2020 จัดขึ้นในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงานเกษตรแฟร์ 63 โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร และเยี่ยมชมผลงานของผู้เข้าประกวดทุกท่าน
 

การประกวด Thailand Green Design Award 2020 ได้ผ่านช่วงของการแข่งขัน กันอย่างเข้มข้น ทั้งคณะกรรมการของเราก็ต้องใช้เวลาถึงสิบกว่าชั่วโมงในการตัดสิน ซึ่งในปีนี้เราแบ่งการตัดสินออกเป็นสามหมวดหมู่ สองกลุ่มผู้เข้าแข่งขันดังนี้

ประเภทประหยัดพลังงาน และนวัตกรรมสีเขียว (Energy Saving and Green Innovation)

กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา

รางวัลชนะเลิศ

เตาปิ้งย่างลดควันระบบป้องกันการไหม้ด้วยน้ำประหยัดพลังงาน

นายธรรมนูญ รุจิญาติ นายรัตนพงค์ แก้วนรา | วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี

รางวัลรองชนะเลิศ

คาร์บอนโฟมยางพาราสำหรับกำจัดการรั่วไหลของน้ำมัน

นายนันทวัฒน์ ขยันกสิกรรม | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รางวัลชมเชย

รางวัลชนะเลิศ

เตาปิ้งย่างลดควันระบบป้องกันการไหม้ด้วยน้ำประหยัดพลังงาน

นายธรรมนูญ รุจิญาติ นายรัตนพงค์ แก้วนรา | วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี

รางวัลรองชนะเลิศ

คาร์บอนโฟมยางพาราสำหรับกำจัดการรั่วไหลของน้ำมัน

นายนันทวัฒน์ ขยันกสิกรรม | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รางวัลชมเชย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

รางวัลชนะเลิศ

รางวัลรองชนะเลิศ

แพลตฟอร์มบริหารจัดการพลังงานแบบพลวัต

บริษัท เวคิน (ประเทศไทย) จำกัด

เครื่องเติมอากาศประหยัดพลังงาน แบบไฮบริดจ์

นายบุญฤทธิ์ สูญพ้นไร้

รางวัลชมเชย

รางวัลชนะเลิศ

รางวัลรองชนะเลิศ

แพลตฟอร์มบริหารจัดการพลังงานแบบพลวัต

บริษัท เวคิน (ประเทศไทย) จำกัด

เครื่องเติมอากาศประหยัดพลังงาน แบบไฮบริดจ์

นายบุญฤทธิ์ สูญพ้นไร้

รางวัลชมเชย

ผลงานประเภทการใช้ทรัพยาการอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency)

กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา

รางวัลชนะเลิศ

รางวัลรองชนะเลิศ

กล่องข้าวน้อยฆ่าขยะอินทรีย์

นายภัทรดนัย ธูปสุวรรณ | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

รางวัลชมเชย

การใช้ประโยชน์ของเศษแก้วบดจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในวัสดุเชิงประกอบซีเมนต์เสริมแรงด้วยเส้นใย

นางสาวณัฐธิดา สีหราช, นางสาวนวินดา เวชสัสถ์, นางสาวนภัสสร แสวงศิริผล, นางสาวภัทราภรณ์ ดวงคำสมเพ็ชร | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นวัตกรรมกระถางต้นไม้รักษ์โลกระบบการรดน้ำแบบ Water absorption

นางสาวบุณยาพร  เงาพรหม, นางสาวเบญญาภา  วินิชชาคม, นางสาวอัคริมา  กันทะสุข | โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

รางวัลชนะเลิศ

รางวัลรองชนะเลิศ

กล่องข้าวน้อยฆ่าขยะอินทรีย์

นายภัทรดนัย ธูปสุวรรณ | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

รางวัลชมเชย

การใช้ประโยชน์ของเศษแก้วบดจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในวัสดุเชิงประกอบซีเมนต์เสริมแรงด้วยเส้นใย

นางสาวณัฐธิดา สีหราช, นางสาวนวินดา เวชสัสถ์, นางสาวนภัสสร แสวงศิริผล, นางสาวภัทราภรณ์ ดวงคำสมเพ็ชร | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นวัตกรรมกระถางต้นไม้รักษ์โลกระบบการรดน้ำแบบ Water absorption

นางสาวบุณยาพร  เงาพรหม, นางสาวเบญญาภา  วินิชชาคม, นางสาวอัคริมา  กันทะสุข | โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

รางวัลชนะเลิศ

แผ่นปูพื้นดีไซเคิล

แบรนด์ดีไซเคิล | บริษัท วินเทรด โปรดักส์ จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศ

การออกแบบตีนกบจากเส้นใยถ่านผสานลวดลาย

แบรนด์ Sea Concept Store | บริษัท ดีไอ คอนเซ็ปต์ สโตร์ จำกัด

รางวัลชมเชย

Moby Whale Plastic Bag Holder

บริษัท นิว อาไรวา จำกัด

กระจกขัดเทอกลาสโซ

บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

รางวัลชนะเลิศ

แผ่นปูพื้นดีไซเคิล

แบรนด์ดีไซเคิล | บริษัท วินเทรด โปรดักส์ จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศ

การออกแบบตีนกบจากเส้นใยถ่านผสานลวดลาย

แบรนด์ Sea Concept Store | บริษัท ดีไอ คอนเซ็ปต์ สโตร์ จำกัด

รางวัลชมเชย

Moby Whale Plastic Bag Holder

บริษัท นิว อาไรวา จำกัด

กระจกขัดเทอกลาสโซ

บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

ผลงานประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและส่งเสริมสังคมผู้สูงอายุให้มีคุณภาพ (Life Enhancement)

กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา

รางวัลชนะเลิศ

รางวัลรองชนะเลิศ

SMART ADAPTIVE BLAZER

นางสาวคอรีเยาะห์ เปาะอิแต และ นางสาวจารุวรรณ บุตระ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รางวัลชมเชย

เครื่องสาวไหม 3 in 1

นางสาวชุติกานต์ อ่อนสีดา นางสาวรุ้งทิพย์ สร้างช้าง นางสาวพุทธรักษา ละเกษ และ นางสาวจีรวัลย์ ศรีวะรมย์ |

รางวัลชนะเลิศ

รางวัลรองชนะเลิศ

SMART ADAPTIVE BLAZER

นางสาวคอรีเยาะห์ เปาะอิแต และ นางสาวจารุวรรณ บุตระ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รางวัลชมเชย

เครื่องสาวไหม 3 in 1

นางสาวชุติกานต์ อ่อนสีดา นางสาวรุ้งทิพย์ สร้างช้าง นางสาวพุทธรักษา ละเกษ และ นางสาวจีรวัลย์ ศรีวะรมย์ |

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

รางวัลชนะเลิศ

รองเท้าสุขภาพจากขุยมะพร้าวเพื่อผู้สูงอายุ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนกิจฟุตแวร์

รางวัลรองชนะเลิศ

รางวัลชมเชย

น้ำนมข้าวยาคูออร์แกนิค

บริษัท ไดมอนด์ เฟรช โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด

Texture Nosaurous

นางสาวนันทิยา ณ หนองคาย ผศ.ดร.จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ รศ.ดร.ไพโรจน์ ชมุนี และ นางสาวพรทิพย์ ประยุทธเต

รางวัลชนะเลิศ

รองเท้าสุขภาพจากขุยมะพร้าวเพื่อผู้สูงอายุ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนกิจฟุตแวร์

รางวัลรองชนะเลิศ

รางวัลชมเชย

น้ำนมข้าวยาคูออร์แกนิค

บริษัท ไดมอนด์ เฟรช โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด

Texture Nosaurous

นางสาวนันทิยา ณ หนองคาย ผศ.ดร.จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ รศ.ดร.ไพโรจน์ ชมุนี และ นางสาวพรทิพย์ ประยุทธเต