[ข่าว] – ‘ไทยแลนด์ กรีน ดีไซน์ อวอร์ด’ มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข่าวโดย: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 ฉบับที่ 5567 หน้า 29

1

 

.        เวทีประกวดผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไทยแลนด์ กรีน ดีไซน์ อวอร์ด (Thailand Green Design Awards) จัดขึ้นปีที่ 4 แล้ว เป็นเวทีที่มุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเชิงรุกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ร่วมสร้างบรรยากาศของมหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมแห่งการสร้างสรรค์
.        ในโครงการนี้นับเป็นอีกหนึ่งกลยุทย์สำคัญของมหาวิทยาลัยในการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเกษตร สิ่งแวดล้อม การออกแบบ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างผู้ประกอบการที่มีจิตสำนึกด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม การมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสร้างจิตสำนึก และแนวปฏิบัติที่ดีทางด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมสู่สังคมในทุกระดับ
.        ทางมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนโครงการประกวดนี้ให้ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมการวิจัยอย่างแท้จริง และไม่จบแค่เพียงการดำเนินงานวิจัย โดยมหาวิทยาลัยส่งเสริมผลงานเข้าประกวด เกิดการใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ พร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ ความร่วมมือทางวิชาการ รวมทั้งตลาดผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ทุกผลงานใช้งานได้จริง ทำจริง และขายได้จริง
     ผลงาน 4 ประเภท มีผู้ส่งเข้าประกวด 239 ผลงาน โดยแบ่งออกเป็น

 • ประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving) 27 ผลงาน
 • ประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resources Efficiency) 131 ผลงาน
 • ประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement) 50 ผลงาน
 • ประเภทผลงานสำหรับผู้สูงอายุ (Aging Society) 31 ผลงาน

มีการประกาศผลไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ รางวัลผลงานประเภทประหยัดพลังงาน 

 • กลุ่มนักศึกษา ผลงานชนะเลิศ คือ โครงการออกแบบฉากกั้นบรรเทาความร้อนโดยใช้หลักการทำงานและคุณสมบัติของน้ำ ผลงานของอิทธิยา โกตระกูล
 • กลุ่มประชาชน ผลงานชนะเลิศ คือ ระบบกระชังเลี้ยงกุ้งบำบัดน้ำเสีย รักษาสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงานร่วมกับพลังงานทดแทน
 • กลุ่มผู้ประกอบการ ผลงานชนะเลิศ คือ เครื่องทำน้ำร้อนจากเครื่องปรับอากาศ PAC Frenergy ผลงานของแพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)

รางวัลผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

 • กลุ่มนักศึกษา ผลงานชนะเลิศ คือ Shrimp Shell Lamp ผลงานของชัยวัฒน์ เด่นเสมอวงษ์
 • กลุ่มประชาชน ผลงานชนะเลิศ คือ กลับมา ผลงานของวิทยา ชัยมงคล
 • กลุ่มบริษัทเอกชน ผลงานชนะเลิศ คือ ซองเก่าไป แฟ้มใหม่มา ผลงานของไทย ที อาร์ เอส (2008)

รางวัลผลงานประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต

 • กลุ่มนักศึกษา ผลงานชนะเลิศ คือ โดรนดูแลสวนมะพร้าวเพื่อคุณ ผลงานของกฤตธัช สาทรานนท์ วีระชาติ ค้ำคูณ วุฒิภัทร โชคอนันตทรัพย์ ณัฐพงษ์ ฉางแก้ว และชินวัตร ชินนาพันธ์
 • กลุ่มประชาชน ผลงานชนะเลิศ คือ เดินเล่น ผลงานของชนัญชิดา ชาญอุไร
 • กลุ่มบริษัทเอกชน ผลงานชนะเลิศ คือ ผลิตภัณฑ์เครื่องครัวจากเปลือกข้าว ผลงานของฮัสค์ กรีน

รางวัลผลงานสำหรับสังคมผู้สูงอายุ

 • กลุ่มนักศึกษา ผลงานชนะเลิศ คือ เครื่องช่วยลุกนั่งชักโครกแบบย่นแรงสำหรับผู้สูงอายุ ผลงานของอนุรักษ์ ชุมปลา ทิพย์สุดา เคนสงคราม นลัทพร พลภักดี ผลงานนี้คว้ารางวัล The Best of The Best Young: TGDA2018 ไปอีกด้วย
 • กลุ่มเอกชน ผลงานชนะเลิศ คือ เฟรชชี่โซป ชาวเวอร์ ชีท ผลงานของเบร คอสเมติก แลบ

.        ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวถึงการประกวดในปีนี้ว่า “วัตถุประสงค์หลัก คือการมีส่วนร่วมในการปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่อาหารให้มากยิ่งขึ้น และในช่วงปีที่ผ่านมา มุ่งให้ความสำคัญกับนวัตกรรมที่จะช่วยส่งเสริมความกินดีอยู่ดี ส่งเสริมการแปรรูปด้านอุตสาหกรรมเกษตร ไม่ใช่อาหาร ตอบโจทย์ความกินดีอยู่ดีของประเทศ แนวคิดของการประกวด TGDA สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 วิสัยทัศน์เชิงนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทกุประการ มุ่งเน้นการทำน้อยได้มาก และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีความยั่งยืน”
.        รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต ประธานกรรมการตัดสิน กล่าวว่า ผลงานปีล่าสุดนี้ นำทั้งแนวคิด ไอเดียที่สร้างสรรค์มาผสมผสานกับเทคโนโลยี นวัตกรรม ทำให้ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเริ่มจะตอบโจทย์ของการประกวดแล้ว และผู้จัดก็พร้อมส่งเสริมผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ไปสู่ตลาดในวงกว้าง