พิธีมอบประกาศนียบัตร ณ งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560

logo-tgda


พิธีมอบประกาศนียบัตร ณ งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2017  ณ งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560

          เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ชนะการประกวด ได้แก่ ไม้ประดับ กล้วยไม้ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ประเภทอาหารและไม่ใช่อาหาร ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2017 โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี

        สำหรับการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2017 นั้น ได้ดำเนินการจัดการประกวดโดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดำเนินการเปิดรับสมัครมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา และดำเนินการตัดสินเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 มีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 34 ผลงาน จากทั้ง 4 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลผลงานประเภทประหยัดพลังงาน  รางวัลผลงานประเภทใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  รางวัลผลงานประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต และรางวัลผลงานสำหรับสังคมผู้สูงอายุ   โดยพิธีมอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
1
 1
IMG_5674
IMG_5658 IMG_5739 IMG_5601
IMG_5626 IMG_5630 IMG_5633
IMG_5641 IMG_5725
IMG_5744
IMG_5700