พิธีมอบโล่รางวัล TGDA2017 ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 สยามพารากอน

logo-tgda


พิธีมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล  

Thailand Green Design Awards 2017 

ณ  Lifestyle Hall ชั้น 2 สยามพารากอน 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

พิธีมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล แก่ผู้ชนะการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2017 ณ สยามพารากอน

1        สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดพีธีมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  Thailand Green Design Awards 2017 โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด ซึ่งมีนางวารุณี ธนะแพสย์  ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยกรรมการตัดสิน ได้แก่ รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต ผศ.ดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ และดร.สิทธา สุขกสิ รวมถึงผู้สนับสนุน คุณอดิเรก อำนวยกาญจนสิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานวิศวกรรม บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และคุณเอกสิทธิ สุนทรนนท์ ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว

1        สำหรับการประกวดในครั้งนี้มีผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดทั้งกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและประชาชนทั่วไป และกลุ่มผู้ประกอบการ รวมทั้งสิ้นกว่า 140 ผลงาน ซึ่งมีผู้ที่ได้รับรางวัลจำนวน 34 ผลงาน จาก 4 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลผลงานประเภทประหยัดพลังงาน  รางวัลผลงานประเภทใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  รางวัลผลงานประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต และรางวัลผลงานสำหรับสังคมผู้สูงอายุ โดยงานในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณ Life style hall ชั้น 2 สยามพารากอน

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน

1
ดาวน์โหลดรูปภาพ คลิก

1
2 3.2
2.3 2.4
3
5 4
7 6
8