[ข่าว] – ประกวด Thailand Green Design Awards 2018

ข่าวโดย: B-CONNECT MAGAZINE ณ วันที่ 26 มีนาคม 2561

      สถาบันผลิตผลเกษตรฯ (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบรางวัลให้ 36 ผลงาน ผู้ชนะการประกวด Thailand Green Design Awards 2018 ตั้งเป้าให้ทุกผลงานต่อยอดในเชิงพาณิชย์ พร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ ความร่วมมือทางวิชาการ รวมทั้งการตลาด ผ่านช่องทางการออกร้านของมหาวิทยาลัย หวังให้เวทีนี้เป็นก้าวเล็กๆ ที่จะนำพาให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักของประเทศที่มีรายได้ปานกลาง

      ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า “TGDA นับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเชิงรุกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่จะร่วมสร้างบรรยากาศของมหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมแห่งการสร้างสรรค์และเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่สำคัญของมหาวิทยาลัย ในการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร สิ่งแวดล้อม การออกแบบ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยทางมหาวิทยาลัยจะทำการส่งเสริมให้ผลงานที่ส่งเข้าประกวดได้เกิดการใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ เพื่อให้ทุกผลงานสามารถใช้ได้จริง ทำจริงและขายได้จริงจนประสบความสำเร็จ สร้างเงินสร้างรายได้ในที่สุด”

.        ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวถึงการประกวดในปีนี้ว่า “วัตถุประสงค์หลักของการประกวด TGDA เรามุ่งหวังให้นิสิต นักศึกษา กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการทุกระดับ บริษัทเอกชน และผู้สนใจทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม และร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่มุ่งให้ความสำคัญกับนวัตกรรมที่จะช่วยส่งเสริมความกินดีอยู่ดีของชาติและประชาชน โดยทำการส่งเสริมการแปรรูปด้านอุตสาหกรรมเกษตรที่ไม่ใช่อาหาร ที่สามารถตอบโจทย์ความกินดีอยู่ดีของประเทศ  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 วิสัยทัศน์เชิงนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทุกประการ และสถาบันฯ เองหวังว่า การประกวดนี้จะเป็นก้าวเล็กๆ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการนำพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักของประเทศที่มีรายได้ปานกลาง”

.        ด้าน รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต ประธานกรรมการตัดสิน กล่าวถึงการพิจารณาและเกณฑ์การตัดสินการประกวดผลงานที่ส่งเข้าประกวดในปีนี้ว่า ” ปีนี้ผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีการนำทั้งแนวคิด ไอเดียที่สร้างสรรค์มาผสมผสานกับเทคโนโลยี นวัตกรรม ทำให้ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเริ่มจะตอบโจทย์ของการประกวด และอยากเชิญชวนให้ทุกคนที่มีแนวคิดและไอเดียในเรื่องของการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลงานเข้ามาสมัครกันเยอะๆ เพราะคณะกรรมการทุกคนพร้อมและยินดีที่จะช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้ไปสู่ตลาดในวงกว้าง”

.ติดตามข่าวสารการประกวดในปีนี้และการเปิดรับสมัครการประกวดในปีต่อๆ ไป ได้ที่ www.tgda.ku.ac.th หรือทาง Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/TGDA.Thailand/

ดูข่าวต้นฉบับได้ที่: คลิก