[ข่าว] – 36 ผลิตภัณฑ์ชนะรางวัล TGDA เพื่อสิ่งแวดล้อม

ข่าวโดย: ข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2561 ฉบับที่ 7827 หน้า 4 (ล่าง)


1
       สถาบันผลิตผลเกษตรฯ (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 (Thailand Green Design Awards 2018) ครั้งที่ 4 โดยการประกวดมีทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving) 2. ประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency) 3. ประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement) และ 4. ประเภทผลงานสำหรับผู้สูงอายุ (Aging Society) แบ่งเป็น กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และประชาชนทั่วไป และกลุ่มผู้ประกอบการบริษัทเอกชน สำหรับปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรวม 239 ผลงาน และผลงานที่ได้รับรางวัลมีจำนวนทั้งสิ้น 36 ผลงาน โดย ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ กล่าวว่า เพื่อให้ผู้เข้าประกวดทุกคนได้มีส่วนร่วมในการปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับคนในสังคม ได้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะกระทบในอนาคต จึงอยากให้มีการสร้างสรรค์ผลงาน พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อภาคเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการให้ความสำคัญกับภาคอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่แค่ด้านอาหารให้มากยิ่งขึ้น