TGDA AWARDS

Thailand Green Design Awards คือการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งแบ่งผลงานเป็น 4 ประเภทการประกวด ได้แก่ ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน  ผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต และผลงานสังคมผู้สูงอายุ โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีการเปิดรับผู้เข้าร่วมในช่วงปลายปีและประกาศผลในช่วงต้นปีของปีถัดไป 

TGDA2022-test

tryupo[\121445326

TGDA2020

พิธีมอบประกาศนียบัตรการประกวด Thailand Green Design Award 2020 จัดขึ้นในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงานเกษตรแฟร์ 63 โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก…

TGDA2019

ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดพิธีมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล ในการประกวด Thailand Green Design Awards 2019 ณ สยาพารากอน Lifestyle Hall ชั้น 2

TGDA2018

Thailand Green Design Awards 2018 ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลในปีนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 36 ผลงาน จาก 4 ประเภทการประกวด โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก จัดขึ้น ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2561

TGDA2017

ตามที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ประเภทไม่ใช่อาหาร ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2017 นั้น บัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการตัดสินการประกวดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการตัดสินและรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2017 ดังนี้

TGDA2016

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานและมอบโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2016 โดยมี นางวารุณี ธนะแพสย์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ (TCDC) ชั้น 5 ดิ เอ็ม โพเรียม ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์

tgda-2022-test9

tgda 2022-test6

tdga 2022-test8

honorary award 2022-com2