Uncategorized

การจัดแสดงผลงาน TGDA2017 ณ งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560

การจัดแสดงผลงาน TGDA2017 ณ งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560 การจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2017  ณ งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560 1        สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล TGDA2017 ทั้ง 4 ประเภทรางวัล ซึ่งได้แก่ รางวัลผลงานประเภทประหยัดพลังงาน  รางวัลผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  รางวัลผลงานประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต และรางวัลผลงานสำหรับสังคมผู้สูงอายุ  โดยจัดแสดงผลงาน ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ระหว่างวันที่ 27 มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2560 โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ นายเปี่ยมศักดิ์ มิลินทจินดา รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ ในการเปิดงานครั้งนี้ ดาวน์โหลดรูปภาพทั้งหมด คลิก

ประกาศผลการตัดสินการประกวด Thailand Green Design Awards 2017

ประกาศผลการตัดสินการประกวด Thailand Green Design Awards 2017 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ประกาศสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง  ผลการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2017          ตามที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ประเภทไม่ใช่อาหาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม TGDA: Workshop & Creative Talk “GREEN BUSINESS TREND”

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12.30 – 16.00 น. สยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น 4  Living Room 2   ท่านที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ กรุณาแจ้งยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ที่อีเมล์ [email protected] หรือ โทร. 089-829-6179 / 092-557-3022 (**ท่านที่มีรายชื่อแต่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ กรุณาแจ้งกลับโดยด่วน)   1      คุณกรชนก บุญทร 2      คุณเกษม  ไม่ระบุนามสกุล 3      คุณโกศล แสงทอง 4      คุณจง บุญประชา 5      คุณจตุพร สันติมิตร 6      คุณจุฑารัตน์ ดอนไผ่ศรี 7      คุณชนาธินาถ คำร้อย 8      คุณชัชชฎาภา เอื้อราศรีกุล 9      คุณณัฐจิรายู์ จิรายุวัฒนา 10     คุณณัฐริกา อดุลย์วิทยากร 11     คุณณัฐวิทย์ แตงเจริญ 12     คุณตฤณ อุ่นศิริยศ 13     คุณทรงปกรณ์ ภูหนองโอง 14     คุณ Thaveechai Sirikulthada 15     คุณธัญชนก เกษมสวัสดิ์ 16     คุณธีรศักดิ์ ลิ้มทัตธนกุล 17     คุณนพพันธุ์ แก้วกันใจ 18     คุณนภดล สังวาลเพ็ชร 19     คุณนฤมล ศักดิ์สิทธิเสรีกุล 20     คุณนันท์นภัส เงินบำรุง 21     คุณนันท์สิตา นุชอนงค์ 22     คุณนิโลบล

TGDA2016 – ข่าวงานมอบโล่รางวัล และสัมภาษณ์พิเศษ

     รายงานข่าว “งานมอบโล่รางวัลเกียรติบัตรและเงินรางวัลการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2016” โดย รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards ประจำปี 2559 นี้ ซึ่งงานในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องออดิทอเรียม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)  โดย ออกอากาศทางช่อง PPTV ในช่วงเข้มข่าวค่ำ เวลา 19.10 น. เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา      นอกจากพิธีการมอบรางวัลแล้วนั้นยังมีการสัมภาษณ์ประธานกรรมการตัดสินการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2016 ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต และสัมภาษณ์ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Product for Resource Efficiency) ชื่อผลงานไทร์บ (โครงการออกแบบของเล่นจากแนวคิดวิถีชีวิตท้องถิ่นไทย :กรณีศึกษาวิถีชีวิตชาวเขา) นางสาวดลพร อยู่สุข อีกด้วย  อ่านข่าวอื่นๆ ได้ที่ www.tgda.kapi.ac.th   หรือ  https://www.facebook.com/TGDA.Thailand

พิธีมอบโล่รางวัล TGDA2016

  สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีมอบโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด Thailand Green Design Awards 2016 และจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลในงานเกษตรแฟร์ 2559ซึ่งได้มีการมอบโล่ผู้ชนะการประกวด Thailand Green Design Awards 2016 ใน “งานมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2016”โดย รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards ประจำปี 2559 นี้ ซึ่งงานในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องออดิทอเรียม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)  โดยออกอากาศทางช่อง NBT ในช่วงข่าวต้นชั่วโมง 15.03 น. เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา      นอกจากนี้ในช่วงงานเกษตรแฟร์ 2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2559 นั้น ได้มีการจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2016 ขึ้นที่อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2016

   สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2016 ขึ้นในงานเกษตรแฟร์ 2559 ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2559 โดยการแสดงผลงานในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลงานทั้งหมดที่นำมาจัดแสดงเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลในการประกวด Thailand Green Design Awards ประจำปี 2559 โดยผลงานแบ่งออกเป็น 4 ประเภทตามประเภทการประกวด ได้แก่ ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน  ผลงานประเภทใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  ผลงานประเภทช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และผลงานเพื่อสังคมผู้สูงอายุ     ท่านที่สนใจสามารถเข้าชมการจัดแสดงผลงานได้ที่อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ โซนด้านหน้าฝั่งซ้ายของเวที โดยจัดแสดงผลงานตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น. – 18.00 น. งานนี้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย